หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Coupler

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-LQKY-135B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Coupler

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

205 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       เข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบ Coupler เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Coupler

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20506.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Coupler

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานตรวจสอบความผิดปกติ ตามระยะเวลาในคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.1.01 157757
20506.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Coupler

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วางแผน และควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.1.02 157758
20506.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Coupler

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความ ชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.1.03 157759
20506.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Coupler ที่ชํารุด

1) กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถอด/ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.2.01 157760
20506.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Coupler ที่ชํารุด

2) วางแผนการ/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอน ในคู่มือซ่อมบำรุง

20506.2.02 157761
20506.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Coupler ที่ชํารุด

3) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.2.03 157762
20506.3

วางแผนการทดสอบระบบCoupler

1) วางแผนการทดสอบโดยการ Operation

20506.3.01 157763
20506.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Coupler ที่ทําให้เกิดปัญหา

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.4.01 157764
20506.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Coupler ที่ทําให้เกิดปัญหา

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.4.02 157765
20506.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Coupler ที่ทําให้เกิดปัญหา

3) ทำรายงานสรุปสาเหตุ

20506.4.03 157766
20506.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCoupler เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

1) ปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา Preventive maintenance

20506.5.01 157767
20506.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCoupler เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20506.5.02 157768
20506.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCoupler เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

3) ให้ความรู้และคำปรึกษาจากประสบการณ์ และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม

20506.5.03 157769
20506.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Coupler

1) วางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.6.01 157770
20506.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Coupler

2) ดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20506.6.02 157771
20506.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Coupler

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความ ชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20506.6.03 157772

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของอุปกรณ์ระบบ Coupler

2. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Coupler

3. ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ

4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละอย่างที่ประกอบใน Coupler

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การทำงานของระบบ Coupler ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Coupler(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไฟฉาย, เครื่องมือช่าง,

 2. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือ แบบฟอร์มจดบันทึก

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อมงาน, ใบงาน และเอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. คู่มือการซ่อมบำรุงหมายถึง คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 5. โปรแกรมที่ใช้ คือ Computer Microsoft program และ SAP


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบใน Coupler
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Coupler ที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการทดสอบระบบ Coupler
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สาเหตุในระบบ Coupler ที่ทำให้เกิดปัญหา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการปรับปรุงการทำงานของระบบ Coupler เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบ Coupler
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ