หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-HMHQ-133B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

205 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบจ่ายลมเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบจ่ายลม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20504.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบจ่ายลม

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานตรวจสอบความผิดปกติ ตามระยะเวลาในคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง

20504.1.01 157722
20504.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบจ่ายลม

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ ความผิดปกติของอุปกรณ์ตามระยะเวลาในคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.1.02 157723
20504.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบจ่ายลม

3) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน ตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.1.03 157724
20504.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบจ่ายลม

4) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความ ชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.1.04 157725
20504.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายลมที่ชํารุด

1) กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.2.01 157726
20504.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายลมที่ชํารุด

2) กำหนดอุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ ประกอบตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.2.02 157727
20504.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายลมที่ชํารุด

3) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้เพื่อวาง แผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนใน คู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง

20504.2.03 157728
20504.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายลมที่ชํารุด

4) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.2.04 157729
20504.3

วางแผนการทดสอบระบบจ่ายลม

1) วางแผนการเตรียมรถไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่การ/ ทดสอบการทำงานในโรงซ่อม ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.3.01 157731
20504.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบจ่ายลมที่ทําให้เกิดปัญหา

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.4.01 157730
20504.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบจ่ายลมที่ทําให้เกิดปัญหา

2) วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.4.02 157732
20504.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบจ่ายลมที่ทําให้เกิดปัญหา

3) ทำรายงานสรุปสาเหตุ

20504.4.03 157733
20504.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบจ่ายลมเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

1) ปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา Preventive maintenance

20504.5.01 157734
20504.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบจ่ายลมเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20504.5.02 157735
20504.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบจ่ายลมเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

3) ให้ความรู้และคำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม

20504.5.03 157736
20504.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม

1) วางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.6.01 157737
20504.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม

2) กำกับดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการปฏิบัติงาน

20504.6.02 157738
20504.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความ ชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20504.6.03 157739

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบจ่ายลม

2. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบจ่ายลม

3. ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ

4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในเรื่องของระบบจ่ายลม

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การทำงานของระบบจ่ายลม ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบจ่ายลม(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไฟฉาย, เครื่องมือช่าง, สารยึดแน่น, อะไหล่สำรอง, under floor lifting

 2. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือ แบบฟอร์มจดบันทึก

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อมงาน, ใบงาน และเอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 5. โปรแกรมที่ใช้ คือ Computer Microsoft program และ SAP


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบจ่ายลม
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายลมที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการทดสอบระบบจ่ายลม
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สาเหตุในระบบจ่ายลมที่ทำให้เกิดปัญหา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการปรับปรุงการทำงานของระบบจ่ายลมเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ