หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-VRAM-132B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

205 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        เข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบเบรคเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบเบรค

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20503.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบเบรค

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานตรวจสอบความผิดปกติตามระยะเวลาในคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.1.01 157699
20503.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบเบรค

2) วิเคราะห์จากผลการบันทึกใน TCMS log data โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม

20503.1.02 157700
20503.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบเบรค

3) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.1.03 157701
20503.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบเบรค

4) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.1.04 157702
20503.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรคที่ชํารุด

1) กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.2.01 157703
20503.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรคที่ชํารุด

2) กำหนดอุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ประกอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.2.02 157704
20503.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรคที่ชํารุด

3) นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อวางแผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุง ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.2.03 157705
20503.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรคที่ชํารุด

4) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.2.04 157706
20503.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรคที่ชํารุด

5) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.2.05 157707
20503.3

วางแผนการทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้อย่างปกติ

1) วางแผนการทดสอบในโรงซ่อม ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.3.01 157708
20503.3

วางแผนการทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้อย่างปกติ

2) กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเช่น Brake consultant program

20503.3.02 157709
20503.3

วางแผนการทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้อย่างปกติ

3) วางแผนและทดสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.3.03 157710
20503.3

วางแผนการทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้อย่างปกติ

4) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.3.04 157711
20503.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบเบรคที่ทําให้เกิดปัญหา

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.4.01 157712
20503.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบเบรคที่ทําให้เกิดปัญหา

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.4.02 157713
20503.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบเบรคที่ทําให้เกิดปัญหา

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.4.03 157714
20503.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบเบรคที่ทําให้เกิดปัญหา

4) ทำรายงานสรุปสาเหตุ

20503.4.04 157715
20503.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบเบรคเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

1) ปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา Preventive maintenance

20503.5.01 157716
20503.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบเบรคเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20503.5.02 157717
20503.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบเบรคเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม

20503.5.03 157718
20503.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบเบรค

1) วางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.6.01 157719
20503.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบเบรค

2) ดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20503.6.02 157720
20503.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบเบรค

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20503.6.03 157721

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเบรค

2. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ของระบบเบรค

3. ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ

4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละอย่างใน Brake equipment

2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเบรค

3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

       การทำงานของระบบเบรค ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบเบรค(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไฟฉาย, เครื่องมือช่าง, สารยึดแน่น, อะไหล่สำรอง, under floor lifting

 2. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือ แบบฟอร์มจดบันทึก

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อมงาน, ใบงาน และเอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 5. โปรแกรมที่ใช้ คือ Computer Microsoft program และ SAP และ Brake consultant program


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบเบรค
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบเบรกที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการทดสอบระบบเบรกให้ทำงานได้อย่างปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สาเหตุในระบบเบรกที่ทำให้เกิดปัญหา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการปรับปรุงการทำงานของระบบเบรกเพื่อลดปัญหาให้น้อยลง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบเบรก
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ