หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-EUCC-134B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

205 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        เข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบ Car body & Gangway เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Car body & Gangway

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20505.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Car body & Gangway

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานตรวจสอบความผิดปกติ ตามระยะเวลาตามคู่มือการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง

20505.1.01 157740
20505.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Car body & Gangway

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ ความผิดปกติในขณะรถวิ่งตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.1.02 157741
20505.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Car body & Gangway

3) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.1.03 157742
20505.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Car body &Gangway ที่ชํารุด

1) กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถอด/ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.2.01 157743
20505.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Car body &Gangway ที่ชํารุด

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วาง แผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง

20505.2.02 157744
20505.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Car body &Gangway ที่ชํารุด

3) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.2.03 157745
20505.3

วางแผนการทดสอบระบบ Car body &gangway ให้ทํางานได้อย่างปกติ

1) วางแผนการนำรถไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่การทดสอบ วิ่งบนรางตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.3.01 157746
20505.3

วางแผนการทดสอบระบบ Car body &gangway ให้ทํางานได้อย่างปกติ

2) วางแผนและทดสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง

20505.3.02 157747
20505.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Car body & Gangway ที่ทําให้เกิดปัญหา

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.4.01 157748
20505.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Car body & Gangway ที่ทําให้เกิดปัญหา

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา

20505.4.02 157749
20505.4

วิเคราะห์สาเหตุในระบบ Car body & Gangway ที่ทําให้เกิดปัญหา

3) ทำรายงานสรุปสาเหตุ

20505.4.03 157750
20505.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCar body & Gangway เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

1) ปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา Preventive maintenance

20505.5.01 157751
20505.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCar body & Gangway เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

2) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20505.5.02 157752
20505.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบCar body & Gangway เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

3) ให้ความรู้และคำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม

20505.5.03 157753
20505.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบCar body & Gangway

1) วางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.6.01 157754
20505.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบCar body & Gangway

2) ดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20505.6.02 157755
20505.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบCar body & Gangway

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความ ชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20505.6.03 157756

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ Car body & Gangway

2. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ Car body & Gangway

3. ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ

4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์แต่ละอย่างใน Car body & Gangway

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การทำงานของระบบ Car body & Gangway ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Car body & Gangway(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไฟฉาย, เครื่องมือช่าง, สารยึดแน่น, อะไหล่สำรอง

 2. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือ แบบฟอร์มจดบันทึก

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อมงาน, ใบงาน และเอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 5. โปรแกรมที่ใช้ คือ Computer Microsoft program และ SAP

 6. สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ main line


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบใน Car body & Gangway
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ Car body & Gangway ที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการทดสอบระบบ Car body &gangway ให้ทำงานได้อย่างปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สาเหตุในระบบ Car body & Gangway ที่ทำให้เกิดปัญหา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการปรับปรุงการทำงานของระบบ Car body & Gangway เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ