หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Bogie

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-QDJG-130B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Bogie

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

205 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            เข้าใจภาพรวมการปฏิบัติงานด้านระบบ Bogie เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Bogie

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20501.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Bogie Equipment

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานตรวจสอบความผิดปกติตามระยะเวลา และคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.1.01 156818
20501.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Bogie Equipment

2) วิเคราะห์ความผิดปกติจากการเดินรถ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.1.02 156819
20501.1

วิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในระบบ Bogie Equipment

3) นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.1.03 156820
20501.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Bogie ที่ชํารุด

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.2.01 156821
20501.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Bogie ที่ชํารุด

2) กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.2.02 156822
20501.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Bogie ที่ชํารุด

3) กำหนดอุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ประกอบตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.2.03 156823
20501.2

วางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Bogie ที่ชํารุด

4) นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้วางแผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง

20501.2.04 156824
20501.3

วางแผนการทดสอบระบบBogie ให้ทํางานได้เป็นปกติ

1) วางแผนและทดสอบโดยการวิ่งบน main line หรือ วิ่งบนรางทดสอบ (test track) ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.3.01 156825
20501.3

วางแผนการทดสอบระบบBogie ให้ทํางานได้เป็นปกติ

2) กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.3.02 156826
20501.3

วางแผนการทดสอบระบบBogie ให้ทํางานได้เป็นปกติ

3) วางแผนและทดสอบโดยการวิ่งบน main line ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.3.03 156827
20501.3

วางแผนการทดสอบระบบBogie ให้ทํางานได้เป็นปกติ

4) นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้วางแผนและทดสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.3.04 156828
20501.4

วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในระบบ Bogie

1) วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.4.01 156829
20501.4

วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในระบบ Bogie

2) นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.4.02 156830
20501.4

วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในระบบ Bogie

3) ทำรายงานสรุปสาเหตุ

20501.4.03 156831
20501.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบ Bogie เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

1) ปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา Preventive maintenance

20501.5.01 156832
20501.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบ Bogie เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

2) ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20501.5.02 156833
20501.5

ปรับปรุงการทํางานของระบบ Bogie เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง

3) ให้ความรู้และคำปรึกษาจากประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม

20501.5.03 156834
20501.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Bogie

1) วางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ชัดเจน ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.6.01 156835
20501.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Bogie

2) ดูแลการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20501.6.02 156836
20501.6

กํากับดูแลการซ่อมบํารุงระบบ Bogie

3) ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20501.6.03 156837

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ Bogie

2. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ของระบบ Bogie

3. ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ

4. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละอย่างใน Bogie

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การปฏิบัติงานด้านระบบ Bogie และระบบที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบ Bogie โดยปฏิบัติงานในโรงซ่อมบำรุง (workshop)(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไฟฉาย, เครื่องมือช่าง, สารยึดแน่น, อะไหล่สำรอง, under floor lifting

 2. อุปกรณ์จดบันทึก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือ แบบฟอร์มจดบันทึก

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อมงาน, ใบงาน และเอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 5. โปรแกรมที่ใช้ คือ Computer Microsoft program และ SAP


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบใน Bogie Equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Bogie ที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการทดสอบระบบ Bogie ให้ทำงานได้อย่างปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในระบบ Bogie
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการปรับปรุงการทำงานของระบบ Bogie เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบ Bogie
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ