Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Bogie
8
9
10
11
12
13
วางแผนและวิเคราะห์งานตรวจวัดรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)
14
15
16
17
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
18
19
20
21
22
23
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)
24
25
26
27
28
29
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway
30
31
32
33
34
35
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Coupler
36
37
38
39
40
41

ยินดีต้อนรับ