คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทาง รถไฟ ชั้น 3 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน (Embankment) ช่องน้ำ (Culvert) อุโมงค์ (Tunnel) บำรุงรักษา โครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge) และซ่อมบำรุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct) โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 (Track Supporting Structure Maintenance Technician III) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทาง รถไฟในองค์กรหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟในองค์กรหรือ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุง โครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 3 หน่วย (21001 – 21003)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบราง สาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-MQCG-163B ซ่อมบํารุงคันทางและลาดดิน (Embankment)
RAI-FWBD-164B ซ่อมบํารุงช่องน้ํา (Culvert)
RAI-UMWD-165B ซ่อมบํารุงอุโมงค์ (Tunnel)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ
CB-0278-A : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยินดีต้อนรับ