หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงคันทางและลาดดิน (Embankment)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-MQCG-163B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงคันทางและลาดดิน (Embankment)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

210 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน (Embankment) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน (Embankment) และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21001.1

ตรวจสภาพคันทางรถไฟและลาดดิน

1) ใช้เครื่องมือตรวจวัดระยะพิกัดขนาดหน้าตัดคันทางโดยละเอียดได้

21001.1.01 157968
21001.1

ตรวจสภาพคันทางรถไฟและลาดดิน

2) ระบุความผิดปกติของหน้าตัดคันทางได้

21001.1.02 157969
21001.2

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุง

1) เตรียมวัสดุที่ต้องใช้งานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดินได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

21001.2.01 157970
21001.2

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุง

2) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน

21001.2.02 157971
21001.3

ซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น

1) เสริมดินบ่าทางและเชิงลาดโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย

21001.3.01 157972
21001.3

ซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น

2) แก้ไขปัญหาดินเลื่อนไหลหรือพังทลายขั้นต้นได้

21001.3.02 157973
21001.3

ซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น

3) แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในวัสดุคันทางได้

21001.3.03 157974
21001.3

ซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น

4) ทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

21001.3.04 157975
21001.3

ซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น

5) ปรับปรุงตัดป่าสองข้างทางและปราบวัชพืชโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

21001.3.05 157976
21001.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของคันทางและ ลาดดินหลังการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับของหน่วยงาน

21001.4.01 157977
21001.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

21001.4.02 157978
21001.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

3) บันทึกผลการซ่อมบำรุงคันทางและลาดดินลงในแบบฟอร์มได้ถูกต้องครบถ้วน

21001.4.03 157979

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แผนงานในการซ่อมบำรุงคันทางและลาดดินอย่างเคร่งครัด

 3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้าในการซ่อมแซมคันทางและลาดดิน

 5. ทักษะการอ่านค่าพิกัด/ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุและงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน

 7. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบโดยปราศจากการบาดเจ็บของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

 8. ทักษะการอ่านแบบ

 9. ทักษะการใช้เครื่องมือในงานสำรวจ

 10.  ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 11.  ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 12.  ทักษะจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง

 3. แบบและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานคันทางและลาดดิน

 4. มาตรฐานความกว้างคันทาง

 5. การเสริมบ่าและลาดข้างทาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถในการตรวจวัดระยะพิกัดขนาดหน้าตัดคันทางได้โดยละเอียด ระบุความผิดปกติของหน้าตัดคันทางได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงคันทางและลาดดินได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งงาน ซ่อมแซมคันทางและลาดดินได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ความผิดปกติของหน้าตัดคันทาง:
 • การทรุด

 • การเลื่อนไหล

 • การพังทลาย2. ขอบเขตการปฏิบัติงานซ่อมแซม/แก้ไขสภาพคันทางที่เสียหาย:
 • ขุดทำ Blind Drain เพื่อระบายน้ำออกจากทาง

 • ขุดซ่อมร่องระบายน้ำข้างทางให้กว้างและลึกขึ้น

 • ล้างหิน และ/หรือ เปลี่ยนหินโรยทาง

 • ทำชั้นทรายรองพื้นทาง (Sand Blanketing)

 • ฝังท่อระบายน้ำแบบเจาะรูพรุนบนลาดคันทาง3. มาตรฐานความกว้างของคันทาง:
 • ทางถม กว้างไม่น้อยกว่า 5.20 ม. (จากศูนย์กลางทางข้างละ 2.60 ม.

 • ทางตัดกว้างไม่น้อยกว่า 5.20 ม. (จากศูนย์กลางทางข้างละ 2.60 ม. (โดยมีร่องน้ำข้างทางขนาดมาตรฐานกว้าง 1.40 ม.4. การเสริมบ่าและลาดข้างทาง:
 • เสริมดินบ่าทาง

 • เสริมดินเชิงลาด

 • เสริมทั้งบ่าและลาด5. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Small Power Tools6. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญาณมือ7. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face8. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อาทิเช่น แว่นกันแดดแว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย

 • ป้ายสัญญานต่างๆ

 • ธงสัญญาณ: สีเขียว, สีแดง9. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือการผลิต/คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน/คู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการตรวจสภาพคันทางรถไฟและลาดดิน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์3. เครื่องมือประเมินการซ่อมแซมคันทางและลาดดินเบื้องต้น
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ