คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทาง รถไฟ ชั้น 4 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน (Embankment) ช่องน้ำ (Culvert) อุโมงค์ (Tunnel) บำรุงรักษา โครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge) และซ่อมบำรุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct) โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 และปฏิบัติงาน ในหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.3 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ หรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟในองค์กรหรือ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุง โครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้อง

2.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับ ทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 21004 – 21005 หรือ

2.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับ ทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 8 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วย สมรรถนะอาชีพ 5 หน่วย (21001 – 21005)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบราง สาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-MQCG-163B ซ่อมบํารุงคันทางและลาดดิน (Embankment)
RAI-FWBD-164B ซ่อมบํารุงช่องน้ํา (Culvert)
RAI-UMWD-165B ซ่อมบํารุงอุโมงค์ (Tunnel)
RAI-IGNP-166B บํารุงรักษาโครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge)
RAI-TXFQ-167B ซ่อมบํารุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ
CB-0278-A : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยินดีต้อนรับ