หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงอุโมงค์ (Tunnel)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-UMWD-165B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงอุโมงค์ (Tunnel)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

210 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุโมงค์ (Tunnel) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุโมงค์ (Tunnel) และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

1) ตรวจหาความผิดปกติและระบุตำแหน่งที่มีความผิดปกติของผนังอุโมงค์ด้วยสายตาได้

21003.1.01 157989
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

2) จำแนกระดับความรุนแรงของความ ผิดปกติของผนังอุโมงค์ได้ 

21003.1.02 157990
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

3) ตรวจวัดขนาดมิติจริงของอุโมงค์ได้

21003.1.03 157991
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

4) ตรวจวัดขนาดรอยต่อและค่าระดับของรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีโดย วิธีการที่เหมาะสม 

21003.1.04 157992
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

5) ตรวจสภาพโครงสร้างระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ (Tunnel Ventilation)ได้

21003.1.05 157993
21003.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์

6) บ่งชี้ความผิดปกติของอุปกรณ์ส่วนควบ (Fitting Equipment) ของอุโมงค์ได้

21003.1.06 157994
21003.2

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุโมงค์

1) เตรียมวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมอุโมงค์สำหรับแต่ละลักษณะความเสียหายได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

21003.2.01 157995
21003.2

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุโมงค์

2) เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมอุโมงค์ได้สอดคล้องกับลักษณะความเสียหาย

21003.2.02 157996
21003.2

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุโมงค์

3) เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับงานซ่อมบำรุงอุโมงค์ได้ถูกต้องตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานใน ที่อับอากาศ/อุโมงค์

21003.2.03 157997
21003.3

ซ่อมแซมระบบระบายน้ําของอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)

1) เตรียมพื้นที่ทำงานได้ตามข้อกำหนดใน การปฏิบัติงานภายในอุโมงค์

21003.3.01 157998
21003.3

ซ่อมแซมระบบระบายน้ําของอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)

2) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์/ หลังอุโมงค์

21003.3.02 157999
21003.4

ซ่อมแซมผนังอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)

1) เตรียมพื้นที่ทำงานได้ตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานภายในอุโมงค์ 

21003.4.01 158000
21003.4

ซ่อมแซมผนังอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)

2) ซ่อมแซมรอยแตกร้าว/รั่วซึมของผนัง อุโมงค์เบื้องต้นได้

21003.4.02 158001
21003.5

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุโมงค์หลัง การซ่อมบำรุงได้ 

21003.5.01 158002
21003.5

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

21003.5.02 158003
21003.5

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

3) บันทึกผลการซ่อมบำรุงอุโมงค์ในแบบฟอร์มได้ถูกต้องและครบถ้วน

21003.5.03 158004

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แผนงานในการซ่อมบำรุงอุโมงค์อย่างเคร่งครัด

 3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้าในการซ่อมแซมอุโมงค์

 5. ทักษะการอ่านค่าพิกัด/ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุและงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงอุโมงค์

 7. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบโดยปราศจากการบาดเจ็บของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

 8. ทักษะการอ่านแบบ

 9. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 10. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 11. ทักษะจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ/อุโมงค์

 4. แบบและข้อกำหนดเกี่ยวกับอุโมงค์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงอุโมงค์(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุโมงค์เบื้องต้นตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุโมงค์:
 • ซ่อมแซมความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับระบบระบายน้ำภายใน และบนหลังอุโมงค์ เช่น การอุดตัน การรั่วซึม เป็นต้น

 • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังอุโมงค์เบื้องต้น เช่น การเจาะผนังอุโมงค์บริเวณที่เกิดการรั่วซึม แล้วฉีด Epoxy Grout, PU Foam เข้าไปเพื่ออุดรู เป็นต้น2. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Small Power Tools3. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญาณมือ4. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย

 • อุปกรณ์ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ (Purifying) หรือ ตลับกรองอากาศ (Filtering) และชุดช่วยหายใจ แบบส่งผ่านอากาศ (Air Supplied)

 • อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย, หน้ากากนิรภัย

 • ถุงมือ

 • หมวกนิรภัย

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย

 • ป้ายสัญญานต่างๆ

 • ธงสัญญาณ: สีเขียว, สีแดง6. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

 • คู่มือการผลิต/คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน/คู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินตรวจสอบความผิดปกติของอุโมงค์
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุโมงค์
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์3. เครื่องมือประเมินการซ่อมแซมระบบระบายน้ำของอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการซ่อมแซมผนังอุโมงค์เบื้องต้น (Manual Maintenance)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ