Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
1
2
3
4
5
ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
6
7
8
9
10
11
12
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
13
14
15
16
ซ่อมบํารุงคันทางและลาดดิน (Embankment)
17
18
19
20
ซ่อมบํารุงช่องน้ํา (Culvert)
21
22
23
24
ซ่อมบํารุงอุโมงค์ (Tunnel)
25
26
27
28
29
บํารุงรักษาโครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge)
30
31
32
33
34
ซ่อมบํารุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct)
35
36
37
38

ยินดีต้อนรับ