คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ประกอบด้วยสมรรถนะร่วมในวิชาชีพและสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System) วัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories) หมอนรองราง (Sleeper) หินโรยทาง (Ballast) และแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab) โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทาง รถไฟในองค์กรหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟในองค์กรหรือ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทาง รถไฟ ชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 จำนวน 7 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 - 00003) และหน่วยสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วย (20901 – 20904)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบรางสาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-YFVT-151B ซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)
RAI-BAYF-152B ซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories)
RAI-AAVJ-153B ซ่อมบํารุงหมอนรองราง (Sleeper)
RAI-OTOM-154B ซ่อมบํารุงหินโรยทาง (Ballast)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ
CB-0391-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0278-A : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยินดีต้อนรับ