หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-UWQB-149B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ทุกอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง การ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงการติดตั้งอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง การทำความสะอาดและการออกจากพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง และตามกฎความ ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 11 มาตรฐานความปลอดภัยใน การทำงานบนที่สูง2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00002.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

1) บ่งชี้อันตรายในการทำงานบนที่สูงได้

00002.1.01 158759
00002.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

2) ระบุประเภทและขอบเขตของงานซ่อม บำรุงบนที่สูงได้

00002.1.02 158760
00002.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

3) ประเมินสภาพแวดล้อมและบริเวณ พื้นที่การทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัยได้ ครบถ้วน

00002.1.03 158761
00002.2

จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานบนที่สูง

1) จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ก่อนทำงาน บนที่สูงอย่างเหมาะสมกับลักษณะของความสูงของงานได้

00002.2.01 158762
00002.2

จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานบนที่สูง

2) จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงได้ เหมาะสมกับประเภทของงาน 

00002.2.02 158763
00002.3

เข้าพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์การทํางานบนที่สูง

1) กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่ ปฎิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ปฏิบัติงานบนที่สูง

00002.3.01 158764
00002.3

เข้าพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์การทํางานบนที่สูง

2) ปิดกั้นพื้นที่ทำงานและป้ายเตือนใน บริเวณที่มีการทำงานบนที่สูงและการ ป้องกันวัสดุตกร่วง

00002.3.02 158765
00002.3

เข้าพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์การทํางานบนที่สูง

3) ตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์กันตกได้ ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

00002.3.03 158766
00002.4

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

1) บอกวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน บุคคลได้

00002.4.01 158767
00002.4

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ ถูกต้องและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอย

00002.4.02 158768
00002.4

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

3) จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธี

00002.4.03 158769
00002.5

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

1) บอกชนิดและประเภทของอุปกรณ์ ป้องกันการตกจากที่สูงได้

00002.5.01 158770
00002.5

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

2) ใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก จากที่สูงได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติอยู่

00002.5.02 158771
00002.5

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

3) จัดเก็บ ตรวจสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่าง ถูกวิธี 

00002.5.03 158772
00002.6

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง

1) ตรวจสอบทางเข้า-ออกพื้นที่ทำงานบน ที่สูงได้ตามหลักความปลอดภัย

00002.6.01 158773
00002.6

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง

2) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือใน การทำงานบนที่สูงได้เหมาะสมกับงานที่ ปฏิบัติอยู่

00002.6.02 158774
00002.6

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง

3) ตรวจสอบและควบคุมดูแลความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมและพื้นที่ทำงานบนที่สูง อย่างสม่ำเสมอ 

00002.6.03 158775
00002.7

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

1) ถอดเก็บป้ายเตือน และแผงกั้น/เครื่องกั้นออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

00002.7.01 158776
00002.7

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

2) ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์

00002.7.02 158777
00002.7

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

3) กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มออกจากพื้นที่ และยืนยันการสิ้นสุดการปฎิบัติงานได้ ถูกต้องตามขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

00002.7.03 158778

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล2. การใช้และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง3. การดับเพลิงขั้นต้น4. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องตน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานระบบรางขั้นพื้นฐาน2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง3. สาเหตุของอุบัติเหตุและการประสบอันตรายจากการตกจากที่สูง4. การบ่งชี้อันตรายในการทำงานบนที่สูง5. มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง6. แนวทางการประเมินสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูง7. ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง8. มาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานบนที่สูง9. การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบนที่สูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ2.  แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ3.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ4.  หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการ ทำงานบนที่สูง(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐาน ความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มี หน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมิน ทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและ กระบวนการปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย การประเมินสภาพแวดล้อมและ บริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูง และมีทักษะในการปฏิบัติงานบนที่สูงตามมาตรฐานความ ปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว ปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรง ตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด     1. ขอบเขตของงาน
 •  เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานบนที่สูง

 •  ดำเนินการเข้าพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

 •  จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 •  จัดเก็บ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 •  ตรวจสอบทางเข้า

 •  ออกพื้นที่ทำงานบนที่สูง 

 •  ตรวจสอบและควบคุมดูแลความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทำงานบนที่สูง

 •  ถอดเก็บป้ายเตือน และแผงกั้น/เครื่องกั้นออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

 •  ทำความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงาน

 •  กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน     2. สภาพแวดล้อมและบริเวณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น 
 •  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปฏิบัติงาน

 •  สภาพโครงสร้าง

 •  สภาพภูมิอากาศ เช่น ลม แสงแดด ภัยภิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น     3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น
 •  แบบฟอร์มระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน

 •  เอกสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์     4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 •  หมวกนิรภัย หรือหมวกแข็ง

 •  แว่นตานิรภัยแบบมีครอบข้าง

 •  Ear Plugs/Ear Muffs

 •  ถุงมือ

 •  รองเท้านิรภัย

 •  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 •  อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา      5. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
 •  เข็มขัดนิรภัย

 •  สายรัดตัวนิรภัยหรือสายพยุงตัว

 •  สายช่วยชีวิต    6. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการ ปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 •  คู่มือความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

 •  เอกสาร/แบบฟอร์มการปฏิบัติงานในที่สูง

 •  คำแนะนำด้านเทคนิค

 •  คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 •  เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการระบุความต้องการในการทำงานบนที่สูง
 •  ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 •  พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2.  เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 •  พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการเข้าพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)7. เครื่องมือประเมินการทำความสะอาดและออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ