คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพและสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงประแจ (Turnout) ซ่อมบำรุงราง (Rail) ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 และปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.3 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ หรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี หนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทาง รถไฟ ชั้น 4 จะต้อง

2.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 20905 – 20907 หรือ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 64

2.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 10 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 7 หน่วย (20901 – 20907)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบรางสาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-YFVT-151B ซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)
RAI-BAYF-152B ซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories)
RAI-AAVJ-153B ซ่อมบํารุงหมอนรองราง (Sleeper)
RAI-OTOM-154B ซ่อมบํารุงหินโรยทาง (Ballast)
RAI-OKFN-155B ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)
RAI-NSJC-156B ซ่อมบํารุงประแจ (Turnout)
RAI-VMKP-157B ซ่อมบํารุงราง (Rail)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ
CB-0391-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0278-A : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยินดีต้อนรับ