คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อม บำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5 มาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสาร อัตโนมัติหรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน ด้านวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสาร อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพวางแผนงานซ่อมบำรุง ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 6 จะต้อง

2.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่า โดยสารอัตโนมัติ ชั้น 6 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะ อาชีพ 3 หน่วย (20801 – 20803) หรือ

2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5 มาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยมีมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่า โดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5 และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ จัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 6 จำนวน 3 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ (20801 – 20803)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-KWZJ-145B วางแผนงานซ่อมเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
RAI-LJCO-146B วางแผนงานซ่อมประตูอัตโนมัติ
RAI-GNPX-147B วางแผนงานซ่อมบํารุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ