หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานซ่อมเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-KWZJ-145B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนงานซ่อมเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

208 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       เข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. อบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ2. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20801.1

วิเคราะห์วงจร wiring diagram ของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

1) วิเคราะห์วงจร wiring diagram ของเครื่อง ออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.1.01 157829
20801.2

วิเคราะห์สถานะของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

1) กำหนดคำสั่งในการตรวจสอบสถานะของ เครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.2.01 157830
20801.2

วิเคราะห์สถานะของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

2) วิเคราะห์ความหมายของสถานะที่ปรากฏ ของอุปกรณ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.2.02 157831
20801.3

วางแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

1) วางแผนการบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ของ เครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.3.01 157832
20801.3

วางแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

2) วางแผนการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง

20801.3.02 157833
20801.3

วางแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

3) วิเคราะห์การปรับแต่งอุปกรณ์ที่มีค่าปรับแต่ง ต่างๆ ผิดจากปรกติให้กลับสู่ค่ามาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.3.03 157834
20801.4

วางแผนการถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

1) วางแผนการเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการ เปลี่ยนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20801.4.01 157835
20801.4

วางแผนการถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

2) วิเคราะห์ประเมิณผลการตั้งค่า ตั้งระดับ และปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20801.4.02 157836
20801.5

วางแผนการทดสอบและแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ภายในเวลาที่กําหนด

1) กำหนดคำสั่งในการตรวจสอบสถานะของ อุปกรณ์เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติตามคู่มือ การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.5.01 157837
20801.5

วางแผนการทดสอบและแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ภายในเวลาที่กําหนด

2) วางแผนการใช้งานเครื่องมือหรือใช้คำสั่ง ทดสอบต่างๆในการตรวจสอบหาปัญหา ตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.5.02 157838
20801.5

วางแผนการทดสอบและแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ภายในเวลาที่กําหนด

3) วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่ กำหนดและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20801.5.03 157839

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแปลความหมายของสถานะของอุปกรณ์ของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

2. ทักษะการปรับแต่งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

3. ทักษะการถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

4. ทักษะการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์

5. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือช่างต่างๆ

6. มีความรู้เรื่อง wiring diagram และสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. ความรู้ในเรื่องความผิดปกติและการบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ

2. ความรู้ในเรื่องของสถานะของอุปกรณ์ที่มีปัญหา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet, Work Order, Weekly Report, Non-Available Record เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. การตรวจสอบงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง จาก Program SAP

 2. การบันทึกเหตุการณ์ การตรวจสอบงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง จาก Log Book

 3. การวิเคราะห์ รวบรวมปัญหางานเพื่อบันทึก Weekly Report

 4. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ อุปกรณ์ที่หยุดบริการเกินมาตรฐาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การปฏิบัติงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ที่ติดตั้งบนพื้นที่ต่างๆ ข้างต้นบนสถานีรถไฟฟ้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. แบบวงจรที่ใช้ หมายถึง แบบวงจรไฟฟ้า wiring diagram ของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

 2. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์วงจร wiring diagram ของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
 •  สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์สถานะของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
 •  สัมภาษณ์3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบำรุงของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินวางแผนการถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
 • สัมภาษณ์5. เครื่องมือประเมินวางแผนการทดสอบและแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ภายในเวลาที่กำหนด
 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ