หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานซ่อมบํารุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-GNPX-147B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนงานซ่อมบํารุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

208 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการทำงานของเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสารเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถสอนงานช่างเทคนิคได้ รวมทั้งวิเคราะห์อาการ สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. อบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ2. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20803.1

วางแผนการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

1) วิเคราะห์ระบบงานซ่อมบำรุงการจัดเก็บค่า โดยสารอัตโนมัติ

20803.1.01 157851
20803.1

วางแผนการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

2) กำหนดกรอบระยะเวลาในการบำรุงรักษาเชิง ป้องกันได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา อุปกรณ์

20803.1.02 157852
20803.1

วางแผนการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

3) วางแผนการจัดซื้ออะไหล่ เครื่องมือและ อุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

20803.1.03 157853
20803.2

วางแผนบุคลากรด้านการซ่อมบํารุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

1) วางผังปฏิบัติงานบุคลากรด้านการซ่อมบำรุง ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัต

20803.2.01 157854
20803.2

วางแผนบุคลากรด้านการซ่อมบํารุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

2) วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านการซ่อม บำรุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้มี ความพร้อมอยู่เสมอ

20803.2.02 157855

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแปลความหมายของสถานะของอุปกรณ์ของเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร

2. ทักษะการปรับแต่งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร

3. ทักษะการถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

4. ทักษะการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์

5. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือช่างต่างๆ

6. มีความรู้เรื่อง wiring diagram และสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในเรื่องความผิดปกติและการบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ

2. ความรู้ในเรื่องของสถานะของอุปกรณ์ที่มีปัญหา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet, Work Order, Weekly Report, Non-Available Record เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. การตรวจสอบงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง จาก Program SAP

 2. การบันทึกเหตุการณ์ การตรวจสอบงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง จาก Log Book

 3. การวิเคราะห์ รวบรวมปัญหางานเพื่อบันทึก Weekly Report

 4. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ อุปกรณ์ที่หยุดบริการเกินมาตรฐาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การปฏิบัติงาน บำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ที่ติดตั้งบนพื้นที่ต่างๆ ข้างต้นบนสถานีรถไฟฟ้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. แบบวงจรที่ใช้ หมายถึง แบบวงจรไฟฟ้า wiring diagram ของเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร

 2. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ