คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4 และปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.3 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ
1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5 จะต้อง
2.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4 และปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 20106 – 20107 หรือ
2.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5 จำนวน 8 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 7 หน่วย (20101 – 20107)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-VHFW-104B ซ่อมบํารุงระบบ Interlocking
RAI-DEYM-105B ซ่อมบํารุงระบบ CTC
RAI-EPPB-106B ซ่อมบํารุงระบบ Network
RAI-ZPFN-107B ซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment
RAI-IVBQ-108B ซ่อมบํารุงระบบอาณัติ สัญญาณ on-board
RAI-EEMH-109B วิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์
RAI-EIBQ-110B ทดสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0077-A : บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ยินดีต้อนรับ