หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบอาณัติ สัญญาณ on-board

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-IVBQ-108B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบอาณัติ สัญญาณ on-board

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20105.1

อ่าน Schematic diagram ของระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) อ่านแบบ schematic diagram ของระบบอาณัติสัญญาณ on-board ตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

20105.1.01 156656
20105.1

อ่าน Schematic diagram ของระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) เข้าใจสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ระบบ อาณัติ สัญญาณ on-board และการนำไปใช้ 

20105.1.02 156657
20105.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) อ่านไฟแสดงสถานะหรือ ข้อความแสดงสถานะของอุปกรณ์ระบบ อาณัติสัญญาณ on-board ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.2.01 156658
20105.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ระบบอาณัติสัญญาณ on-board ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.2.02 156659
20105.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ระบบ อาณัติสัญญาณ on-boardได้ อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.3.01 156660
20105.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

20105.3.02 156661
20105.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3) ปรับตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ต่างๆ ของระบบอาณัติสัญญาณ on-board ที่ ผิดจากปกติให้กลับสู่ค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.3.03 156662
20105.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะทำการเปลี่ยนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณ on-board ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

20105.4.01 156663
20105.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.4.02 156664
20105.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3) ตั้งค่าต่างๆได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20105.4.03 156665

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ทักษะการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ทักษะการปรับตั้งค่าตามค่ามารฐานของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

 2. แบบวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

 3. สัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าเฉพาะของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

 4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบในการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบอาณัติสัญญาณ on-board

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการอ่าน Schematic diagram ของระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก2. เครื่องมือประเมินการดูสถานะของอุปกรณ์ ระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบำรุงของระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ