หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบ CTC

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-DEYM-105B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบ CTC

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบ CTC และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20102.1

อ่าน Schematic diagram ระบบ CTC

1) อ่านแบบ schematic diagram ของระบบ CTC ตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

20102.1.01 156626
20102.1

อ่าน Schematic diagram ระบบ CTC

2) เข้าใจสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ระบบ CTC และ การนำไปใช้

20102.1.02 156627
20102.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ของ CTC

1) อ่านไฟแสดงสถานะ หรือ ข้อความแสดง สถานะ ของอุปกรณ์ในระบบ CTC ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20102.2.01 156628
20102.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ของ CTC

2) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ของระบบ CTC ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน

20102.2.02 156629
20102.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ CTC ตามรอบการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ของ อุปกรณ์ระบบ CTC ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20102.3.01 156630
20102.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ CTC ตามรอบการซ่อมบํารุง

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20102.3.02 156631
20102.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ CTC ตามรอบการซ่อมบํารุง

3) ปรับตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ต่างๆ ในระบบ CTC ที่ผิดจากปกติให้กลับสู่ ค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน

20102.3.03 156632
20102.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบ CTC

1) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะทำการ เปลี่ยนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CTC ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

20102.4.01 156633
20102.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบ CTC

2) ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20102.4.02 156634
20102.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ระบบ CTC

3) ตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20102.4.03 156635

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 2. ทักษะการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 3. ทักษะการปรับตั้งค่าตามค่ามารฐานของอุปกรณ์ระบบ CTC

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับ วงจร schematic diagram ในระบบ CTC

 2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าในระบบ CTC

 3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ CTC

 5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ CTC หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบ CTC(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบ CTC โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบ CTC และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

 2. แบบวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 3. สัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าเฉพาะของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบ CTC
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบในการซ่อมบำรุงระบบ CTC

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบ CTC

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ CTC


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการอ่าน Schematic diagram ของระบบ CTC
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก2. เครื่องมือประเมินการดูสถานะของอุปกรณ์ ระบบ CTC
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบำรุงของระบบ CTC
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ CTC
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ