หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-JFJU-085B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ทุกอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     ความรู้พื้นฐานต่างๆด้านความปลอดภัยที่ควรมีก่อนที่จะปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้พื้นฐานในระบบราง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00000.1

ความรู้พื้นฐานในระบบราง

1) เข้าใจภาพรวมและการทำงานของระบบรถไฟ

00000.1.01 156520
00000.1

ความรู้พื้นฐานในระบบราง

00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1) ตรวจดูสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุว่ามีความปลอดภัยหรือไม่

00000.2.01 156521
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2) แจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่ชำนาญเฉพาะโดยให้การข้อมูล

00000.2.02 156522
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3) ประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ

00000.2.03 156523
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4) ให้การปฐมพยาบาล

00000.2.04 156524
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

1) เข้าใจวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

00000.3.01 156525
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

2) สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

00000.3.02 156526
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

00000.4

ป้ายเตือนและสัญลักษณ์

1) เข้าใจความหมายและสัญลักษ์ประเภทต่างๆ

00000.4.01 156527
00000.4

ป้ายเตือนและสัญลักษณ์

2) ปฏิบัติตามสัญลักณ์ของป้ายเตือนต่างๆได้

00000.4.02 156528

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น2. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3. ทักษะป้ายเตือนและสัญลักษณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านการทำงานในระบบรางขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)1.ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยสมรรถนะนี้2.การผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย(ข) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐาน สอดคล้องกับรายละเอียดในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน  ผู้ประเมินจะต้องทำการตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่ระบุ มาโดยต้องตรงกับความต้องการของหน่วยสมรรถนะ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำN/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเช่น ถังดับเพลิงชนิด A B C เป็นต้น2. อุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น สำลี ยาค่าเชื้อ แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล กรรไกร พลาสเตอร์ยา และถุงมือ เป็นต้น3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ศรีษะ แขน และขา อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินความรู้พื้นฐานในระบบราง
  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการดับเพลิงเบื้องต้น
  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินป้ายเตือนและสัญลักณ์
  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ