หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-EIBQ-110B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      ทดสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20107.1

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

1) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

20107.1.01 156681
20107.1

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

2) ใช้เครื่องมือหรือใช้คำสั่งทดสอบต่างๆในการตรวจสอบหาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20107.1.02 156682
20107.1

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

3) แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด (ในช่วงเวลาที่เหมะสม)

20107.1.03 156683
20107.1

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

4) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

20107.1.04 156684
20107.2

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ CTC

1) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบบ CTC

20107.2.01 156685
20107.2

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ CTC

2) ใช้เครื่องมือหรือใช้คำสั่งทดสอบต่างๆในการตรวจสอบหาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20107.2.02 156686
20107.2

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ CTC

3) แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด

20107.2.03 156687
20107.2

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ CTC

4) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบ CTC

20107.2.04 156688
20107.3

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Network

1) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบบ Network

20107.3.01 156689
20107.3

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Network

2) ใช้เครื่องมือหรือใช้คำสั่งทดสอบต่างๆในการตรวจสอบหาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

20107.3.02 156690
20107.3

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Network

3) แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด

20107.3.03 156691
20107.3

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Network

4) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Network

20107.3.04 156692
20107.4

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

1) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment 

20107.4.01 156693
20107.4

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

2) ใช้เครื่องมือหรือใช้คำสั่งทดสอบต่างๆในการตรวจสอบหาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20107.4.02 156694
20107.4

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

3) แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด

20107.4.03 156695
20107.4

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

4) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment

20107.4.04 156696
20107.5

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

20107.5.01 156697
20107.5

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) ใช้เครื่องมือหรือใช้คำสั่งทดสอบต่างๆ ในการตรวจสอบหาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20107.5.02 156698
20107.5

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3) แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด

20107.5.03 156699
20107.5

ทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

4) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ on-board

20107.5.04 156700

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ทักษะในการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงได้รวดเร็วของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ

 5. หลักฐานการฝึกอบรมในสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board(ข)คำอธิบายรายละเอียด

1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

2. จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนดของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงระบ Interlocking
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงระบบ CTC
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงระบบ Network
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินทดสอบและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ