หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-EEMH-109B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-boardตามคู่มือการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20106.1

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

1) วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม 

20106.1.01 156666
20106.1

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20106.1.02 156667
20106.1

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

3) แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลา ที่กำหนด

20106.1.03 156668
20106.2

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ CTC

1) วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม

20106.2.01 156669
20106.2

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ CTC

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20106.2.02 156670
20106.2

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ CTC

3) แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

20106.2.03 156671
20106.3

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Network

1) วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม

20106.3.01 156672
20106.3

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Network

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20106.3.02 156673
20106.3

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Network

3) แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

20106.3.03 156674
20106.4

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

1) วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม

20106.4.01 156675
20106.4

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20106.4.02 156676
20106.4

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

3) แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

20106.4.03 156677
20106.5

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

1) วิเคราะห์ปัญหาตามตามใบแจ้งซ่อม

20106.5.01 156678
20106.5

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20106.5.02 156679
20106.5

วิเคราะห์การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3) แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

20106.5.03 156680

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ทักษะในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วในการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ

 5. หลักฐานการฝึกอบรมในสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และวิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์ โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

 2. จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board

 3. แก้ไขปัญหากรณีเครื่องขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนดของระบบ Interlocking, CTC, Network, Wayside equipment และระบบอาณัติสัญญาณ on-board


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงระบ Interlocking
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. สัมภาษณ์ หรือ

 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงระบบ CTC
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. สัมภาษณ์ หรือ

 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงระบบ Network
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. สัมภาษณ์ หรือ

 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินวิเคราะห์การซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. สัมภาษณ์ หรือ

 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินวิเคราะห์การซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. สัมภาษณ์ หรือ

 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ