คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติหน้าที่ ในการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงานตาม มาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกระบบรถไฟฟ้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลความ ปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน ด้านผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิด จากทั้งภายในและภายนอกระบบ ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 6 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วย สมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 6 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 3 หน่วย (30101 – 30103)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานความปลอดภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-PJVO-184B ตรวจสอบและควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงาน
RAI-LSOV-185B จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management)
RAI-YNUI-186B สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ