หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-YNUI-186B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

301 ผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      การสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไป หรืออุบัติการณ์ที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงความบกพร่องของระบบที่มีผล หรืออาจมีผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินรับความเสียหายและทำการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสำหรับอุบัติเหตุจากบุคคลภายนอกที่มีผลให้เกิดความเสียหายกับระบบ และแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุป เกี่ยวกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30103.1

สอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดกับผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไป

1) เก็บหลักฐานและทำการสอบสวนเหตุการณ์ เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

30103.1.01 158474
30103.2

สอบสวนเบื้องต้นสําหรับอุบัติการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับเหมา รวมถึงความบกพร่องของระบบที่มีผล

1) เก็บหลักฐานและทำการสอบสวนเหตุการณ์ เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ

30103.2.01 158475
30103.3

ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสําหรับอุบัติเหตุจากบุคคลภายนอกที่มีผลให้เกิดความเสียหายกับระบบ

1) เก็บหลักฐานและทำการสอบสวนเหตุการณ์ เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

30103.3.01 158476
30103.3

ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสําหรับอุบัติเหตุจากบุคคลภายนอกที่มีผลให้เกิดความเสียหายกับระบบ

2) ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อ ฟ้องร้องดำเนินคดีได้อย่างสมบูรณ์

30103.3.02 158477
30103.4

ทํารายงานสรุป

1) จัดทำรายงานเพื่อสรุปถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกกับระบบรถไฟฟ้าได้ อย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกัน

30103.4.01 158478

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน2. ทักษะการเขียนรายงาน3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ4. ทักษะการใช้ program computer5. ทักษะการสอนงานและให้คำปรึกษา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 • การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 • การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงาน ภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสม ผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ      พื้นที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งได้แก่ พื้นที่ในระบบรถไฟฟ้า พื้นที่ก่อสร้างภายในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูงตลอดสายทางระบบรถไฟฟ้า(ข) คำอธิบายรายละเอียด1.พื้นที่ปฏิบัติงาน หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของระบบรถไฟฟ้า2.เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร Check Sheet ของระบบรถไฟฟ้า, รายงานเหตุการณ์/รายงานการ สอบสวนเหตุการณ์เบื้องต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือตรวจสอบ และประเมินสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดกับผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไป
 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ

 • พิจารณาจากสัมภาษณ์ (Interview)2. เครื่องมือตรวจสอบและประเมินสอบสวนเบื้องต้นสำหรับอุบัติการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ พนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงความบกพร่องของระบบที่มีผล
 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ

 • พิจารณาจากสัมภาษณ์ (Interview)3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสำหรับอุบัติเหตุจากบุคคลภายนอกที่มีผลให้เกิด ความเสียหายกับระบบ
 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ

 • พิจารณาจากสัมภาษณ์ (Interview)4. เครื่องมือประเมิน และตรวจสอบการจัดทำรายงานสรุป
 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ

 • พิจารณาจากสัมภาษณ์ (Interviewยินดีต้อนรับ