Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
ตรวจสอบและควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงาน
8
9
10
11
12
จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management)
13
14
15
สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ (Incident Investigation)
16
17
18
19

ยินดีต้อนรับ