คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-193ZB ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-194ZB อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-1-195ZB ทำงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-196ZB ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-1-197ZB ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-198ZB ให้บริการงานแม่บ้านแก่ลูกค้า
THR-HOH-1-199ZB ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
THR-HOH-1-200ZB ทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า
THR-HOH-1-201ZB ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานแผนกซักรีด
THR-HOH-1-202ZB จัดการห้องผ้า (Linen Room)
THR-HOH-1-203ZB ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
THR-HOH-1-204ZB ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
THR-HOH-1-205ZB สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
THR-HOH-1-206ZB วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
CB-0260-A : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ