หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-205ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.04.143.01 เตรียมการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 1.1 กำหนดพื้นที่และบุคลากรที่ควรได้รับการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบ 3.04.143.01.01
3.04.143.01 เตรียมการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 1.2 ศึกษาสมุดบันทึก/รายงานเหตุการณ์ในอดีต 3.04.143.01.02
3.04.143.01 เตรียมการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 3.04.143.01.03
3.04.143.01 เตรียมการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 1.4 วางแผนการสังเกตการณ์และการเฝ้าระวัง 3.04.143.01.04
3.04.143.01 เตรียมการสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 1.5 แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานสนับสนุนอื่น 3.04.143.01.05
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.1 ตรวจสอบบัตรประจำตัว 3.04.143.02.01
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีการเข้า-ออกอย่างถูกต้องในพื้นที่ควบคุม 3.04.143.02.02
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.3 สังเกตการณ์การเข้ามายังอาคารสถานที่ 3.04.143.02.03
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.4 สังเกตสิ่งของที่ถูกละเลย/ทอดทิ้ง 3.04.143.02.04
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.5 สังเกตการเข้า-ออกของบุคคลต้องห้าม 3.04.143.02.05
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.6 สังเกตบุคคลผู้มีพฤติกรรน่าสงสัย 3.04.143.02.06
3.04.143.02 ดำเนินกิจกรรมสังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก 2.7 รับมือกับบุคคลและเหตุการณ์น่าสงสัยหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 3.04.143.02.07
3.04.143.03 กำหนด/เตรียมการจับกุม 3.1 ประเมินความจำเป็นหากต้องดำเนินการจับกุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.04.143.03.01
3.04.143.03 กำหนด/เตรียมการจับกุม 3.2 เตรียมการจับกุม 3.04.143.03.02
3.04.143.04 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 4.1 ดูแลรักษาสิทธิของผู้กระทำความผิด 3.04.143.04.01
3.04.143.04 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 4.2 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 3.04.143.04.02
3.04.143.04 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 4.3 ค้นหาผู้บุกรุก/กระทำความผิด 3.04.143.04.03
3.04.143.04 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 4.4 รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 3.04.143.04.04
3.04.143.04 จับกุมผู้บุกรุก/กระทำความผิด 4.5 กักตัว/คุมขังผู้บุกรุก/กระทำความผิด 3.04.143.04.05
3.04.143.05 ดำเนินงานด้านธุรการ 5.1 จัดทำเอกสารหลักฐานและรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ภายใน 3.04.143.05.01
3.04.143.05 ดำเนินงานด้านธุรการ 5.2 ประสานงานกับส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่เพื่อส่งตัวหรือดำเนินคดีกับผู้บุกรุก/กระทำความผิด 3.04.143.05.02
3.04.143.05 ดำเนินงานด้านธุรการ 5.3 ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้คำแนะนำสำหรับปรับปรุงสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน 3.04.143.05.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ