หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-206ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 เข้าใจเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 3.09.243.01.01
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมนำการประหยัดพลังงานมาใช้ 3.09.243.01.02
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 3.09.243.01.03
3.09.243.01 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 สื่อสารเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดกับลูกค้า 3.09.243.01.04
3.09.243.02 จัดการขยะ 2.1 เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการปริมาณขยะ(ลด นำกลับไปใช้ และแยก) 3.09.243.02.01
3.09.243.02 จัดการขยะ 2.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการปริมาณขยะ 3.09.243.02.02
3.09.243.02 จัดการขยะ 2.3 สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 3.09.243.02.03
3.09.243.02 จัดการขยะ 2.4 สื่อสารเรื่องการจัดการปริมาณขยะกับลูกค้า 3.09.243.02.04
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.1 เข้าใจและประยุกต์ใช้เรื่องการจัดการน้ำ 3.09.243.03.01
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.2 วางแผนงานของตนเองได้ว่าจะร่วมจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.09.243.03.02
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 สื่อสารเรื่องการจัดการ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน 3.09.243.03.03
3.09.243.03 ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 สื่อสารเรื่องการจัดการ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า 3.09.243.03.04
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 3.09.243.04.01
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.2 จัดเก็บข้อมูลเรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่น 3.09.243.04.02
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.3 วางแผนให้เข้าถึงผู้ผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น 3.09.243.04.03
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.4 ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ 3.09.243.04.04
3.09.243.04 สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ 4.5 ติดตามประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า 3.09.243.04.05
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.1 หมั่นเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทำงาน 3.09.243.05.01
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.2 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานได้ 3.09.243.05.02
3.09.243.05 ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5.3 ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้เพื่อนร่วมงานใหม่ 3.09.243.05.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ