คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-212ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-3-213ZB ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-3-214ZB จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-3-215ZB เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-3-216ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-3-217ZB เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-3-218ZB จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-3-219ZB สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-220ZB เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-3-221ZB ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน
THR-HOH-3-222ZB อำนวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ