คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-231ZB ติดตามและประเมินผล ความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-232ZB วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-233ZB จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค
THR-HOH-5-234ZB ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพนักงาน
THR-HOH-5-235ZB ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-236ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-237ZB อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-5-238ZB เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-239ZB หมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
THR-HOH-5-240ZB จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-5-241ZB รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน
THR-HOH-5-242ZB บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ