คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-223ZB การจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-4-224ZB จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-4-225ZB ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน
THR-HOH-4-226ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-4-227ZB รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้ปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-228ZB บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
THR-HOH-4-229ZB วางแผนและดำเนินการอพยพออกจากอาคาร
THR-HOH-4-230ZB ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ