หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-4-225ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ การตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายแนวคิดในเชิงนามธรรม การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.1 อธิบาย/แลกเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อน 3.10.113.01.01
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.2 กำหนด/ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.10.113.01.02
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.3 ระบุสิ่งที่เป็นปัญหา/อุปสรรค หรือส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.10.113.01.03
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.4 ระบุสาเหตุของปัญหา 3.10.113.01.04
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.5 เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 3.10.113.01.05
3.10.113.01 อภิปายการแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ 1.6 ประเมินและจัดลำดับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่มี 3.10.113.01.06
3.10.113.02 ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 2.1 เสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีสมมติต่าง ๆ 3.10.113.02.01
3.10.113.02 ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 2.2 ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะที่มี 3.10.113.02.02
3.10.113.02 ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 2.3 อภิปรายผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 3.10.113.02.03
3.10.113.02 ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 2.4 คาดการณ์ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 3.10.113.02.04
3.10.113.02 ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 2.5 กำหนดแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น 3.10.113.02.05
3.10.113.03 อภิปรายแนวคิดในเชิงนามธรรม 3.1 อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3.10.113.03.01
3.10.113.03 อภิปรายแนวคิดในเชิงนามธรรม 3.2 เข้าใจความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่หลากหลาย 3.10.113.03.02
3.10.113.03 อภิปรายแนวคิดในเชิงนามธรรม 3.3 ระบุหรือเข้าใจผลกระทบจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า 3.10.113.03.03
3.10.113.04 แสดงความคิดเห็น 4.1 แสดง/ให้การสนับสนุนความคิดเห็นใดๆ 3.10.113.04.01
3.10.113.04 แสดงความคิดเห็น 4.2 แสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 3.10.113.04.02
3.10.113.04 แสดงความคิดเห็น 4.3 อภิปรายความเห็นที่เป็นทางเลือกอื่น 3.10.113.04.03
3.10.113.05 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 5.1 สามารถอธิบายความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้(วิธีการเรียนรู้ที่แต่ละคนชอบและถือปฏิบัติ) รูปแบบต่างๆ 3.10.113.05.01
3.10.113.05 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 5.2 สามารถอธิบายความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้สำหรับตนเองและการนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ 3.10.113.05.02
3.10.113.05 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 5.3 สามารถอธิบายความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานลูกค้า และการนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ 3.10.113.05.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะและความสามารถในการหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหากลยุทธ์

-    ทักษะและความสามารถในการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติโดยมีการใช้เงื่อนไข

-    ทักษะและความสามารถในการหารือเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางวัฒนธรรม

-    ทักษะและความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและให้การสนับสนุน

-    ทักษะและความสามารถในการหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่น

-    ทักษะและความสามารถในการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และเข้าใจความหมายขององค์กรและธุรกิจ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติทั่วไปขององค์กร 

-    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวสารที่ได้รับความสนใจในชีวิตประจำวันทั่วไป 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือในรูปแบบการแสดงข้อคิดเห็นแบบต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์ การตอบคำถาม ประเด็นสนทนาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเชิงนามธรรม การแสดงความคิดเห็น และการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ไม่มี(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

-    การอภิปรายกลุ่ม

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    กลยุทธ์การแก้ปัญหา อาจรวมถึง

•    การระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•    การกำหนดปัญหาหรืออุปสรรค

•    การระบุสาเหตุ ปัญหาหรืออุปสรรค

•    กระบวนการที่นำเสนอ

-    หัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ซับซ้อน อาจรวมถึง

•    แสดงความคิดเห็นและการสนับสนุน

•    ยอมรับและไม่เห็นด้วย

•    การกล่าวซ้ำ และยืนยันความคิดเห็น

•    พูดถึงแนวคิดที่เป็นนามธรรม

•    พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติ

•    สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

•    พูดถึงผลกระทบในทางปฏิบัติของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง

•    ผลการคาดการณ์ หรือพยากรณ์

•    การแก้ปัญหา

•    ระดมความคิดใหม่

•    ใช้และตอบสนองต่อข้อเสนอการเชิญชวน

•    การจัดการข้อร้องเรียน

•    การแก้ไขความขัดแย้ง

•    พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

-    จัดลำดับวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง การจัดอันดับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด เช่น ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ความพยายามที่ต้องการ ข้อดีและข้อเสีย

-    ตอบสนองต่อคำถามที่ต้องการความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (Hypothetical Questions) อาจรวมถึงการใช้คำถามต่อไปนี้

•    “What would you do if …?”

•    “If … happened what would/should/could you do?”

•    “What do you think is the best thing to do if … happens?”

-    ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจรวมถึง

•    การกำหนดขอบเขตของวัฒนธรรม

•    ความเข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ

•    พูดถึงผลอันตรายที่เกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตาม

•    ความเข้าใจของพฤติกรรมตามวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคาดหวังของลูกค้าที่จะส่งผลกระทบในการให้บริการลูกค้า

-    แนวคิด เช่น ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ หมายถึง

•    ความเชื่อ บุคคลที่มีความมั่นใจในความจริง

•    ค่าความเชื่อถือโดยส่วนบุคคลหรือกลุ่มสังคม

•    ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นกลาง แต่มีเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบางสิ่งบางอย่าง

-    การแสดงความคิดเห็นอาจรวมถึง

•    ภาษาของการโต้แย้งตัวอย่าง เช่น  “I think it would be a good idea if we … because … I feel we have to … In my opinion it’s best to …”

•    การยอมรับและไม่เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น  “I totally agree. I’m not so sure. I really can’t see the benefit of that”

•    การอภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่นๆ ตัวอย่าง เช่น   “Juan thinks we should .... , but I wonder if that’s the right way to go especially when we know our competitors are … What do you think?”

-    รูปแบบการเรียนรู้ อาจรวมถึง 

•    ภาพ - การเห็นและการอ่าน 

•    เสียง - การฟังและการพูด

•    สัมผัส - การจับต้องและการปฏิบัติ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ