หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-4-226ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมการนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอ และการประเมินผลการนำเสนอ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.1 กำหนดผู้ฟัง 3.10.114.01.01
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.2 เลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 3.10.114.01.02
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.3 ค้นคว้าข้อมูลสำหรับการนำเสนอ 3.10.114.01.03
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.4 เลือกข้อมูลที่จะใส่ไว้ในการนำเสนอ 3.10.114.01.04
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.5 จัดการ เรียงลำดับข้อมูลตามขั้นตอนการนำเสนอ 3.10.114.01.05
3.10.114.01 เตรียมการนำเสนอด้วยวาจา 1.6 ทบทวนการนำเสนอว่าใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม 3.10.114.01.06
3.10.114.02 นำเสนอ 2.1 ซ้อมการนำเสนอ 3.10.114.02.01
3.10.114.02 นำเสนอ 2.2 นำเสนอในระยะเวลาที่เหมาะสม 3.10.114.02.02
3.10.114.02 นำเสนอ 2.3 ตอบคำถามผู้ฟัง 3.10.114.02.03
3.10.114.03 ประเมินผลการนำเสนอ 3.1 รวบรวมสาร ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ฟัง 3.10.114.03.01
3.10.114.03 ประเมินผลการนำเสนอ 3.2 ตอบ/แจ้งกลับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ฟัง 3.10.114.03.02
3.10.114.03 ประเมินผลการนำเสนอ 3.3 พิจารณาโอกาสในการปรับปรุงการนำเสนอสำหรับครั้งต่อไป 3.10.114.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    สามารถนำเสนอด้วยวาจาอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

-    สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องได้อย่างเกี่ยวเนื่องและตรงประเด็น

-    สามารถคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง (Reflection) จากปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับ และสามารถอธิบายให้ตนเองและผู้อื่นยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นที่นำเสนอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    สามารถเลือกหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ฟังแต่ละกลุ่ม

-    สามารถดำเนินการนำเสนอด้วยวาจาที่ง่ายต่อการรับฟังและได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ฟัง

-    สามารถจัดการการสนทนาได้อย่างสมเหตุสมผล

-    สามารถใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง

-    สามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลายและน่าสนใจ

-    สามารถเชื่อมโยงประโยคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    สามารถสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ

-    สามารถรวบรวมประเด็นจากผู้ฟังและนำมาคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองเพื่อการนำเสนอครั้งต่อไป(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร (ง)    วิธีการประเมิน

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ทดสอบโดยให้แสดงบทบาทสมมติ 

-    ทดสอบความรู้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบทดสอบความรู้

-    ติดตามผลตามรายการประเมิน

-    จัดทำรายงานสิ่งที่เรียนรู้จากการนำเสนอด้วยวาจา

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    การนำเสนอ (Presentation) หมายถึง การถ่ายทอดความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนให้ผู้ฟังเข้าใจในเวลาที่จำกัด การนำเสนออาจจะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงาน/แผนงาน/โครงการ/ข้อเสนอ/ผลการดำเนินงานและเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อจูงใจ เพื่อขอให้อนุมัติ ขอความเห็น

-    กลุ่มผู้ฟังการนำเสนอ อาจหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือผู้ฝึกอบรม 

-    หัวข้อของการนำเสนอ ควรมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 

-    การนำเสนอควรพิจารณาถึง รูปแบบการนำเสนอ การคัดเลือกสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ การอธิบายศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง การมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและตรงกับความต้องการ ตลอดจนความสามารถในการสื่อความได้ตรงประเด็น ทำให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลอย่างเข้าใจ และไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ฟัง

-    การนำเสนอควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม  กระทัดรัด ได้ใจความ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ตาราง/แผนภูมิ/แผนภาพเพื่อช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก เนื้อหาสาระมีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และเป็นปัจจุบัน และนำมาสู่ข้อเสนอที่สมเหตุสมผล การพิจารณาเปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

-    คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี เช่น มีบุคลิกดี มีความรู้อย่างถ่องแท้ มีความน่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง น้ำเสียงชัดเจน ใช้สายตา (Eye Contact) มีจิตวิทยาโน้นน้าวใจ มีความสามารถในการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ ช่างสังเกต และมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถาม

-    การนำเสนอต้องจัดเวลาให้เหมาะสมสำหรับการซักถาม   ไม่มากเกินไปจนเกิดคำถามที่ไม่มีสาระหรือไม่น้อยเกินไป ผู้นำเสนอควรคาดการณ์คำถามที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมคำตอบที่เหมาะสม และสามารถเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำตอบได้ ผู้นำเสนอต้องแสดงความยินดีต้อนรับคำถาม สามารถเลือกตอบหรือสงวนคำตอบไว้ตอบเฉพาะตัวผู้ถามภายหลัง สามารถขัดเกลาคำถามที่วกวน/คลุมเครือ เรียบเรียงคำถามให้กระชับขึ้น ตอบคำถามให้ตรงประเด็น และไม่พูดจายอกย้อน ประชดประชัน 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ