หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-4-228ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.1 ระบุประเภทสิ่งของมีค่าที่ต้องการให้ความคุ้มครอง จัดเก็บอย่างปลอดภัย 3.04.146.01.01
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.2 ระบุข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในสินทรัพย์ของลูกค้า 3.04.146.01.02
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.3 จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่การคุ้มครอง ป้องกัน และจัดเก็บสิ่งของมีค่า 3.04.146.01.03
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.4 ระบุลักษณะนิสัยของบุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 3.04.146.01.04
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.5 จัดทำแผนงานสำหรับการให้ความคุ้มครองและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 3.04.146.01.05
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.6 กำหนดนโยบายและแนวทางวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินสดสิ่งของมีค่า ภายในและออกไปภายนอกอาคารสถานที่ 3.04.146.01.06
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.7 ระบุโอกาสหรือภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเข้า-ออกหรือภายในอาคารสถานที่ 3.04.146.01.07
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.8 ระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับอำนวยความสะดวกการทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 3.04.146.01.08
3.04.146.01 วางแผน จัดเตรียมการดำเนินการหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ขนส่งและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 1.9 มอบหมายงานการให้ความคุ้มครองและจัดเก็บสิ่งของมีค่าอย่างชัดเจน 3.04.146.01.09
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.1 กำหนดเส้นทางที่จะใช้ 3.04.146.02.01
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.2 ประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 3.04.146.02.02
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.3 ขอรับความช่วยเหลือหากจำเป็น 3.04.146.02.03
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.4 ดำเนินงานคุ้มครองอย่างใกล้ชิด 3.04.146.02.04
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.5 รับมือกับภัยคุกคาม 3.04.146.02.05
3.04.146.02 ดำเนินหน้าที่ให้ความคุ้มครองและจัดเก็บของมีค่า 2.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.04.146.02.06
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.1 กำหนดเส้นทางที่จะใช้ 3.04.146.03.01
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.2 ประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 3.04.146.03.02
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.3 ขอรับความช่วยเหลือหากจำเป็น 3.04.146.03.03
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.4 ดำเนินงานคุ้มครองอย่างใกล้ชิด 3.04.146.03.04
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.5 รับมือกับภัยคุกคาม 3.04.146.03.05
3.04.146.03 ขนส่งสิ่งของมีค่า 3.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.04.146.03.06
3.04.146.04 จัดเก็บสิ่งของมีค่า 4.1 ระบุทางเลือกการจัดเก็บที่จำเป็น 3.04.146.04.01
3.04.146.04 จัดเก็บสิ่งของมีค่า 4.2 จัดเก็บสิ่งของในที่จัดเก็บ 3.04.146.04.02
3.04.146.04 จัดเก็บสิ่งของมีค่า 4.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.04.146.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ