หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและดำเนินการอพยพออกจากอาคาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-4-229ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและดำเนินการอพยพออกจากอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.1 เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในขั้นตอนการวางแผน 3.04.148.01.01 48633
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.2 ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการอพยพ 3.04.148.01.02 48634
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.3 ระบุปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีต่อสถานที่ 3.04.148.01.03 48635
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.4 จัดทำแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.01.04 48636
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.5 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการนำแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินไปใช้ปฏิบัติ 3.04.148.01.05 48637
3.04.148.01 จัดทำนโยบายและขั้นตอนการอพยพ 1.6 กำหนดจุดรวมพล/อพยพในแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และในสถานที่จริงในจุดที่มองเห็น/สังเกตได้ง่ายสำหรับพื้นที่ที่จำเป็น 3.04.148.01.06 48638
3.04.148.02 เตรียมการสำหรับการอพยพ 2.1 ชี้แจงให้พนักงานได้ทราบเกี่ยวกับแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.02.01 48639
3.04.148.02 เตรียมการสำหรับการอพยพ 2.2 ทดสอบระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการอพยพและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.02.02 48640
3.04.148.02 เตรียมการสำหรับการอพยพ 2.3 ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและการอพยพ 3.04.148.02.03 48641
3.04.148.02 เตรียมการสำหรับการอพยพ 2.4 ฝึกซ้อมการอพยพเบื้องต้น 3.04.148.02.04 48642
3.04.148.02 เตรียมการสำหรับการอพยพ 2.5 ฝึกซ้อมการอพยพอย่างต่อเนื่อง 3.04.148.02.05 48643
3.04.148.03 ปรับปรุงแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.1 กำหนดตารางเวลาการสื่อสารระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3.04.148.03.01 48644
3.04.148.03 ปรับปรุงแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.2 ตรวจสอบสถานที่เพื่อค้นหาปัจจัยใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อการอพยพหรือการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.03.02 48645
3.04.148.03 ปรับปรุงแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.3 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำที่ได้รับ 3.04.148.03.03 48646
3.04.148.03 ปรับปรุงแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.4 เผยแพร่แผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 3.04.148.03.04 48647
3.04.148.04 ดำเนินการอพยพ 4.1 ระบุและประเมินความต้องการสำหรับการอพยพ 3.04.148.04.01 48648
3.04.148.04 ดำเนินการอพยพ 4.2 นำการอพยพตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.04.02 48649
3.04.148.04 ดำเนินการอพยพ 4.3 ดำเนินการอพยพตามแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.04.03 48650
3.04.148.04 ดำเนินการอพยพ 4.4 รับมือกับสภาพแวดล้อมที่คาดไม่ถึง สถานการณ์และสิ่งที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น 3.04.148.04.04 48651
3.04.148.05 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังการนำไปใช้จริง 5.1 ทบทวนแผนร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3.04.148.05.01 48652
3.04.148.05 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังการนำไปใช้จริง 5.2 ทบทวนแผนร่วมกับหน่วยงานบริการสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.04.148.05.02 48653
3.04.148.05 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังการนำไปใช้จริง 5.3 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำที่ได้รับ 3.04.148.05.03 48654
3.04.148.05 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังการนำไปใช้จริง 5.4 เผยแพร่แผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่ปรับปรุงใหม่ 3.04.148.05.04 48655
3.04.148.05 ทบทวนแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังการนำไปใช้จริง 5.5 จัดให้มีการฝึกอบรมตามแนวทางใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการอพยพ/แผนการบริหารสถานการณ์ที่ปรับปรุง 3.04.148.05.05 48656

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ