คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-243ZB หมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-6-244ZB นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-6-245ZB หมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
THR-HOH-6-246ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-6-247ZB ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-6-248ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-6-249ZB วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-6-250ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-6-251ZB จัดการบัญชีค่าจ้าง
THR-HOH-6-252ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-6-253ZB รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
THR-HOH-6-254ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-6-255ZB สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-6-256ZB ดำเนินการปกป้องสิทธิของเด็กที่ถูกละเมิดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ