หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-4-230ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.16.240.01 ออกแบบรายงานรูปแบบต่าง ๆ 1.1 กำหนดมาตรฐานการจัดทำรายงาน 3.16.240.01.01
3.16.240.01 ออกแบบรายงานรูปแบบต่าง ๆ 1.2 ออกแบบและพัฒนาเค้าโครงการนำเสนอ (Template) 3.16.240.01.02
3.16.240.01 ออกแบบรายงานรูปแบบต่าง ๆ 1.3 พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้รายงานสามารถนำไปใช้และถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 3.16.240.01.03
3.16.240.02 จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 2.1 พัฒนารายงานตามข้อกำหนดหรือความต้องการ 3.16.240.02.01
3.16.240.02 จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 2.2 บ่งชี้แหล่งข้อมูลหรือรายงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายงานขั้นสุดท้าย 3.16.240.02.02
3.16.240.02 จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับรายงาน 3.16.240.02.03
3.16.240.02 จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ 2.4 จัดทำรายงาน 3.16.240.02.04
3.16.240.03 นำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ 3.1 แจกจ่ายรายงานตามความต้องการของหน่วยงานภายใน 3.16.240.03.01
3.16.240.03 นำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ 3.2 นำเสนอด้วยวาจาเพื่อสร้างความเข้าใจในรายงาน 3.16.240.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ