หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-5-233ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ อาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.09.101.01 พัฒนาระบบการบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดซื้อทรัพย์สิน 1.1 พัฒนากลยุทธ์สำหรับการจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุอาคารและสาธารณูปโภค ที่สะท้อนถึงธุรกิจและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร 3.09.101.01.01
3.09.101.01 พัฒนาระบบการบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดซื้อทรัพย์สิน 1.2 ประเมินวัตถุประสงค์ทางการเงินในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงข้อจำกัดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ 3.09.101.01.02
3.09.101.01 พัฒนาระบบการบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดซื้อทรัพย์สิน 1.3 ใส่ใจถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและความต้องการความเหมาะสมในการจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ อาคารและสาธารณูปโภค 3.09.101.01.03
3.09.101.01 พัฒนาระบบการบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดซื้อทรัพย์สิน 1.4 พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นวัตถุอาคารและสาธารณูปโภคที่ถูกต้องและจะต้องจดลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ 3.09.101.01.04
3.09.101.01 พัฒนาระบบการบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดซื้อทรัพย์สิน 1.5 บำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยจะต้องมีระบบที่ลดการสูญเสียรายได้และจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 3.09.101.01.05
3.09.101.02 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน 2.1 จัดตั้งระบบตรวจสอบติดตามดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพและประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่เป็นวัตถุอาคารและสาธารณูปโภคจะอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และมีการทำรายงานอย่างสม่ำเสมอและสื่อสารกันภายในองค์กรพนักงานได้ให้รับรู้ 3.09.101.02.01
3.09.101.02 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน 2.2 จัดทำระบบและนำระบบไปใช้ เพื่อระบุการสิ้นสุดอายุการใช้งานและถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทรัพย์สินทางกายภาพดังกล่าว 3.09.101.02.02
3.09.101.02 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน 2.3 ทำการประเมินผลการใช้งานของทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภคซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า 3.09.101.02.03
3.09.101.02 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน 2.4 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 3.09.101.02.04
3.09.101.02 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน 2.5 ระบุความต้องการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น 3.09.101.02.05
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.1 จัดทำข้อกำหนดวิธีการใช้งานหรือคุณลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้ออย่างถูกต้อง 3.09.101.03.01
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.2 ประมาณต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ใหม่โดยการประมาณการจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลที่เป็นปัจจุบันถูกต้องและอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้จัดจำหน่ายหรือใบเสนอราคา 3.09.101.03.02
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.3 ตัดสินใจในการซื้อทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภคต้องเป็นไปตามวิธีการและนโยบายขององค์กร 3.09.101.03.03
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.4 เลือกวิธีการในการจัดหาเงินงบประมาณตามวิธีการและนโยบายขององค์กร 3.09.101.03.04
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.5 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการและนโยบายขององค์กร 3.09.101.03.05
3.09.101.03 ประสานงานด้านการเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน 3.6 ทำบันทึกและเก็บบันทึกข้อตกลงทางการเงินและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.09.101.03.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะในการแยกประเภทของสินทรัพย์ทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

-    ทักษะในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ มูลค่าที่แตกต่างกันของสินทรัพย์รวมถึง การซื้อมาให้เช่า และการเช่าซื้อ

-    ความรู้ในการจัดเก็บภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทางกายภาพ

-    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบำรุงรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์การผลิตอาหาร เป็นต้น

-    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับประเภทที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ทางกายภาพ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    สินทรัพย์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ เช่น คุณสมบัติ ประโยชน์ มูลค่าที่แตกต่างกันของสินทรัพย์รวมถึง การซื้อมาให้เช่า และการเช่าซื้อ ภาษีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบำรุงรักษาสินทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับประเภทที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ทางกายภาพ(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทำแบบทดสอบกรณีศึกษา

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

-    พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-    พิจารณาผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    สินทรัพย์ทางกายภาพ อาจรวมถึง

•    อาคาร

•    อุปกรณ์

•    อุปกรณ์การตกแต่งต่างๆ ที่ติดตั้ง

•    ยานพาหนะ

•    สวน

•    สระว่ายน้ำ

-    กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ อาจรวมถึง

•    การบำรุงรักษา

•    การซ่อมแซม

•    การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์

-    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจรวมถึง

•    การทำงานหรือการใช้งานอุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ

•    การกำหนดหรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

•    การรายงานความผิดพลาดในสินทรัพย์

•    การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

-    การลงทะเบียนสินทรัพย์ อาจถูกใช้เพื่อ

•    บันทึกการติดตามและจัดการสินทรัพย์

•    ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องและประหยัดเวลา

•    ให้ข้อมูลสำหรับการจัดการที่สะดวกและง่าย

-    ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม อาจรวมถึง

•    พ่อค้า

•    พนักงาน (ด้านที่เกี่ยวข้อง) มืออาชีพ

•    ผู้รับเหมา

•    ผู้ผลิต

•    ผู้ประเมิน

-    ระบบการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางกายภาพ อาจรวมถึง

•    การรายงานขั้นตอนการดำเนินงานวันต่อวัน

•    การรายงานการจัดการประจำสัปดาห์/เดือน

•    การตรวจสอบภายใน/ภายนอก

•    ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน

•    การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

-    การทำงานหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ อาจเกี่ยวข้องกับ

•    รายละเอียดของอุปกรณ์

•    มาตรฐานของอุปกรณ์

•    วัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์

•    การออกแบบหรือความสามารถของอุปกรณ์

-    ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องสำหรับการประเมินค่าใช้จ่าย อาจรวมถึง

•    ใบเสนอราคาจากคู่ค้า/ผู้ขาย

•    สัญญาการบำรุงรักษาในปัจจุบัน

•    ราคาที่ตีพิมพ์หรือโฆษณา

•    การทำสัญญาล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่าย

-    วิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ อาจรวมถึง

•    การจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ขาย

•    สัญญาเช่า

•    เงินเบิกเกินบัญชี

•    การจัดซื้อโดยตรง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ