หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-5-237ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง และการเขียนถ้อยความภาษาอังกฤษในระดับสูง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

  • 1229 (ISCO-88:TH) สำรองบัตรโดยสาร 

  • 3414 (ISCO-88:TH) ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.10.115.01 อ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 1.1 ระบุถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูงในสถานที่ทำงาน 3.10.115.01.01
3.10.115.01 อ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 1.2 หาข้อมูลสำหรับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 3.10.115.01.02
3.10.115.01 อ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 1.3 เข้าใจความหมายสำคัญของถ้อยความภาษาอังกฤษ 3.10.115.01.03
3.10.115.01 อ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 1.4 บ่งชี้ข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในถ้อยความภาษาอังกฤษ 3.10.115.01.04
3.10.115.01 อ่านและทำความเข้าใจถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 1.5 ประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อบ่งชี้ความเบี่ยงเบน/ลำเอียงในถ้อยความภาษาอังกฤษ 3.10.115.01.05
3.10.115.02 เขียนถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 2.1 ระบุรูปแบบต่างๆ ของรายงานทางธุรกิจ 3.10.115.02.01
3.10.115.02 เขียนถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 2.2 เขียนรายงานทางธุรกิจ 3.10.115.02.02
3.10.115.02 เขียนถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 2.3 เขียนจดหมายตอบข้อร้องเรียน 3.10.115.02.03
3.10.115.02 เขียนถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูง 2.4 เขียนจดหมายส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลูกค้า/แขกโดยใช้ภาษาที่โน้มน้าวจิตใจ 3.10.115.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    สามารถระบุคำศัพท์ขั้นสูงที่ใช้ในการทำงาน

-    สามารถสืบค้นข้อมูลจำเพาะที่เป็นภาษาอังกฤษและเกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการวิจัยตามความต้องการขององค์กร

-    สามารถระบุใจความสำคัญหรือใจความหลักของเรื่อง 

-    สามารถบ่งชี้ความเบี่ยงเบนหรือลำเอียงในถ้อยความภาษาอังกฤษได้ 

-    สามารถเขียนรายงานทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้ตามความต้องการขององค์กร 

-    สามารถเขียนจดหมายตอบข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ 

-    สามารถเขียนจดหมายส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลูกค้า/แขก โดยใช้ภาษาที่โน้มน้าวจิตใจ  

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการวิจัย 

-    แสดงความสามารถในการอ่านและเข้าใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือองค์กร อย่างน้อยสองชิ้นงาน

-    แสดงความสามารถในการประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อบ่งชี้ความเบี่ยงเบน/ลำเอียงในถ้อยความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือองค์กกร อย่างน้อยสามชิ้นงาน 

-    สามารถเขียนรายงานทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

-    สามารถใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่โน้มน้าวจิตใจในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า/บริการ  

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    มีความเข้าใจในถ้อยความภาษาอังกฤษหลายๆ ประเภทที่ใช้อยู่ในสถานที่ทำงาน

-    สามารถระบุรูปแบบของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กร  (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    สังเกตการณ์ผลการดำเนินงาน

-    ทดสอบความรู้โดยการตอบคำถามด้วยวาจาหรือข้อเขียน

-    มอบหมายงาน/โครงการ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    ถ้อยความภาษาอังกฤษระดับสูงในสถานที่ทำงาน สามารถพบเห็นได้จากเอกสารดังต่อไปนี้  Brochures, Catalogues คู่มือการปฏิบัติงาน (Manuals) คู่มือพนักงาน (Employee handbooks) นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การรายงานเหตุการณ์ รายงานต่างๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กร งานวิจัยจากวารสารวิชาการ นิตยสาร และจากอินเตอร์เน็ต รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ตารางการทำงาน 

-    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจหมายรวมถึง การทำความเข้าใจกับความรู้และปัจจัยพื้นฐานในท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจในคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม งานวิจัยขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าและบริการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

-    ข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในถ้อยความภาษาอังกฤษ อาจหมายรวมถึง ข้อมูลวันที่และเวลา เงื่อนไขการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติ/รายละเอียดที่ถูกต้อง (Facts and Figures) กำหนดเวลาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ      

-    ความเบี่ยงเบนหรือความลำเอียงที่พบอาจเป็นผลมาจากทัศนคติและความตั้งใจของผู้เขียนถ้อยความ การบ่งชี้ความเบี่ยงเบนหรือลำเอียงยังรวมถึงความสามารถในการระบุได้ว่าข้อความหรือสาระสำคัญใดขาดหายไปจากถ้อยความนั้น หรือ ข้อความนั้นไม่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันความถูกต้องได้ หรือการใช้ถ้อยความที่กล่าวอ้างเกินจริง หรือการใช้ข้อมูลสถิติ/รายละเอียดที่เบี่ยงเบน เป็นต้น

-    รายงานทางธุรกิจ หมายรวมถึง แผนกลยุทธ์ แผนการเงิน แผนการตลาด สภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มตลาด ประวัติองค์กร (Company Profile) การประเมินผลการฝึกอบรม 

-    การเขียนรายงานทางธุรกิจ อาจรวมถึง การสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ในรูปแบบดัชนี ตารางวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพ (Chart) การจำแนกข้อมูล หรือการใช้สถิติศาสตร์เป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงเนื้อหามักจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างของรายงาน ข้อกำหนดการจ้างงาน (Term of Reference - TOR) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน ตัวแปร (Parameter) แสดงค่าข้อมูลที่สนใจ การคาดการณ์หรือการพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ค้นพบ ตลอดจนการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้อง และการใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย 

-    การเขียนจดหมายตอบข้อร้องเรียน หมายรวมถึง การโต้ตอบที่รวดเร็ว จริงใจ เอาใจใส่และมีอารมณ์ร่วม ตัวอย่างเช่น 

•    We understand it must have been frustrating …

•    It is most unfortunate you were inconvenienced through this situation…

•    We are so sorry for the inconvenience this has caused…

•    You are a valued customer and we are committed to providing you with outstanding service in the future…

-    การใช้ภาษาที่โน้มน้าวจิตใจ สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น 

•    ใช้วิธีการตั้งคำถาม เช่น “Have you ever thought of ….?”

•    ให้คำแนะนำ เช่น “Don’t miss this opportunity...”

•    ใช้การเปรียบเทียบ เช่น “Ten times better value for money...”

•    ใช้การเปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่ดีที่สุด เช่น “The best address in town...”

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ