หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามและประเมินผล ความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-5-231ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามและประเมินผล ความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดรายการการฝึกอบรมที่จะถูกติดตามและประเมินผล การติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม และการจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.08.094.01 กำหนดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังที่จะถูกติดตามและประเมินผล 1.1 ขอรับเอกสารที่เกี่ยวกับการวางแผน/แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่จะนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดการจัดฝึกอบรม 3.08.094.01.01
3.08.094.01 กำหนดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังที่จะถูกติดตามและประเมินผล 1.2 ยืนยันผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.08.094.01.02
3.08.094.01 กำหนดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังที่จะถูกติดตามและประเมินผล 1.3 ระบุผลลัพธ์หลัก/เฉพาะจากการฝึกอบรมที่องค์กรต้องการ 3.08.094.01.03
3.08.094.01 กำหนดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังที่จะถูกติดตามและประเมินผล 1.4 กำหนดผลลัพธ์หลัก/เฉพาะจากการฝึกอบรมที่จะถูกติดตามและประเมินผล 3.08.094.01.04
3.08.094.01 กำหนดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมที่คาดหวังที่จะถูกติดตามและประเมินผล 1.5 กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการและกระบวนการในการประเมินผล 3.08.094.01.05
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.1ทบทวนข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเกี่ยวกับผลลัพธ์การฝึกอบรม 3.08.094.02.01
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.2ประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการฝึกอบรมที่จะถูกติดตาม 3.08.094.02.02
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.3ดำเนินการเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บจะช่วยให้เกิดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 3.08.094.02.03
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.4จัดทำ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 3.08.094.02.04
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.5เปรียบเทียบผลลัพธ์การฝึกอบรมกับข้อมูลในอดีตหรือเป้าหมาย 3.08.094.02.05
3.08.094.02 ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม 2.6ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสม 3.08.094.02.06
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.1 ประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรมเปรียบเทียบกับความต้องการขององค์กร 3.08.094.03.01
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.2 กำหนดสมรรถนะของผู้ให้การอบรมและผู้ประเมิน 3.08.094.03.02
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมและการประเมิน 3.08.094.03.03
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.4 ระบุถึงผลด้านบวกและด้านลบ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการฝึกอบรม 3.08.094.03.04
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.5 ระบุถึงผลด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผล 3.08.094.03.05
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.6 ระบุหัวข้อการอบรมใหม่และ/หรือเป้าหมายของการฝึกอบรมและการประเมินผลในอนาคต 3.08.094.03.06
3.08.094.03 ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.7 กำหนดข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการฝึกอบรมและประเมินผลภายในองค์กร 3.08.094.03.07
3.08.094.04 จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 4.1 จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 3.08.094.04.01
3.08.094.04 จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 4.2 ให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผล 3.08.094.04.02
3.08.094.04 จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 4.3 เผยแพร่รายงาน 3.08.094.04.03
3.08.094.04 จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 4.4 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน 3.08.094.04.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะการฝึกอบรมและการประเมินผล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

-    ทักษะการระบุความต้องการด้านการฝึกอบรมขององค์กร การระบุความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

-    ทักษะการวางแผน การวิจัย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประเมินผล การวิเคราะห์ และการทบทวน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรในการฝึกอบรมและการประเมินผล 

-    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสัมพันธ์

-    ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันคุณภาพและการปฏิบัติงาน

-    ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมภายในองค์กร

-    ความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว การเก็บรักษาความลับ และการเข้าถึงบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการระบุความต้องการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมได้ตรงตามความต้องการของพนักงานรายบุคคล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพนักงานขององค์กร 

-    แสดงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม

-    ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมโดยมีค่าไม่ต่ำไปกว่ามาตรฐานที่องค์กรกำหนด(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรในการฝึกอบรมและการประเมินผล กฎหมายและข้อกำหนดของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสัมพันธ์ หลักการประกันคุณภาพและการปฏิบัติงาน

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมภายในองค์กร(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทำแบบทดสอบกรณีศึกษา

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

-    พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-    พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    รายการการฝึกอบรมที่จะถูกติดตามและประเมินผล อาจครอบคลุม 

•    การฝึกอบรมในเวลาปฏิบัติงาน (On-the-job) และนอกเวลาปฏิบัติงาน (Off-the-job) 

•    หลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

•    หลักสูตรระยะสั้น

•    การฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองผล

•    การฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล (Individual Development Plan – IDP)

•    การจัดอบรมให้กับบุคคลหรือกลุ่ม

•    การจัดอบรมในหนึ่งหรือหลายสถานที่

•    การฝึกอบรมที่พัฒนาโดย องค์กร อุตสาหกรรม ผู้ให้บริการการฝึกอบรม บุคคลที่สามหรือการจัดภายใต้การร่วมมือ

•    การฝึกอบรมพร้อมกับการประเมินผล

-    เอกสารประกอบการวางแผน อาจเกี่ยวข้องกับ 

•    แผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์องค์กร

•    แผนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

•    เอกสารหลักสูตร

•    มาตรฐานสมรรถนะและ/หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

•    นโยบายและกระบวนการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการฝึกอบรม

•    รายงานการประชุมเกี่ยวกับการวางแผน

-    ชี้แจงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการฝึกอบรม อาจเกี่ยวข้องกับ 

•    ประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตีความและอธิบายผลลัพธ์ที่คาดหวัง

•    หาความชัดเจนในจุดที่ยังคลุมเครือ

•    ระบุและรับรายละเอียดเกี่ยวกับการการพิจารณาและผลลัพธ์เพิ่มเติม หลังจากการอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

•    การพัฒนาบริบทให้เหมาะสมสำหรับการประเมิน

•    การจัดระดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวัง

-    บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจเกี่ยวข้องกับ

•    ผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน 

•    พนักงานฝ่ายสนับสนุน

•    ผู้เชี่ยวชาญ

•    ที่ปรึกษา

•    ผู้หัวหน้างานและผู้จัดการ

•    พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

•    ตัวแทนจากผู้ให้บริการฝึกอบรมจากภายนอก ที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม และ/หรือประเมิน

•    เพื่อนร่วมงานที่ทำงานกับพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม

•    ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งอดีตและปัจจุบัน

•    ตัวแทนจากผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน

-    ผลลัพธ์การฝึกอบรม อาจครอบคลุม

•    ประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน

•    ประสิทธิภาพของการสนับสนุนจากภายในและภายนอก ที่เตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้ถูกประเมิน

•    ประสิทธิภาพของนโยบายและกระบวนการภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการประเมินผล

•    จำนวนพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

•    จำนวนและประเภทของหลักสูตรฝึกอบรม

•    อัตราความสำเร็จในแง่ของคุณสมบัติและ/หรือความสามารถที่เพิ่มขึ้น

•    ปัจจัยด้านต้นทุนและเวลา รวมทั้ง ต้นทุนการจ้างบุคลากร การดำเนินการ และการประเมิน

•    ระดับของความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พันธมิตร หน่วยงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมฝึกอบรม

•    การปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันภายนอกที่เกี่ยวข้อง

-    เกณฑ์ตามการปฏิบัติงาน เช่น 

•    อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิต การขาย กำไร 

•    อัตราการลดลงของอุบัติเหตุ ขยะ สินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การขาดงานของบุคลากร การลาออกของบุคลากร การใช้พลังงาน ข้อร้องเรียน

-    กำหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมเฉพาะส่วนงานที่จะถูกตรวจสอบและประเมินผล อาจครอบคลุม 

•    ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานที่จัดขึ้นเป็นครั้ง ๆ

•    ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานที่จัดขึ้นตามรอบเวลา

-    ช่วงเวลาในการดำเนินการและกระบวนการในการประเมินผล อาจครอบคลุม

•    การประชุม ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้ง  กำหนดเวลาสำหรับการส่งต่อคำแนะนำ และผลของกระบวนการประเมิน

•    การจัดสรรทรัพยากร สำหรับกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล

•    การจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบ ในกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล

•    การรวมกระบวนการตรวจสอบ เข้ากับคำสั่งอื่นในสถานที่ทำงาน

-    ทบทวนข้อมูลที่รวบรวม อาจครอบคลุม

•    สร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ระบุไว้

•    สร้างความมั่นใจว่า เอกสารที่ใช้ในการบันทึกผลการฝึกอบรมมีความถูกต้อง

•    สร้างความมั่นใจว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านข้อมูลการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทของตน

•    สร้างความมั่นใจว่า บุคลากรที่รับผิดชอบด้านข้อมูลการฝึกอบรมดำเนินการตามที่คาดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

•    ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเก็บเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวและความลับ

•    ประเมินถึงความใช้การได้ของเอกสารที่เก็บรักษา

•    ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรักษา

-    หารือเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม อาจครอบคลุม

•    แสวงหาความชัดเจนของข้อมูล รวมทั้งคำอธิบายถึงความผิดปกติของผล

•    พิจารณาว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ฝึกอบรมบันทึกมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาหรือไม่

•    ระบุขอบเขตของเอกสารที่จำเป็น เพื่อทำให้ผลลัพธ์ที่บันทึกมีความถูกต้องและครบถ้วน

•    ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการทำงานที่เกี่ยวข้อง

•    ระบุถึงความสะดวกในการใช้เอกสารและระบบการเก็บบันทึก

•    พัฒนาวิธีแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ที่ทำให้ข้อมูลการบันทึกและวิธีการที่ทำอยู่เกิดความล้มเหลวในขั้นตอนการตรวจสอบและการประเมินผล

-    สร้างข้อมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อาจครอบคลุม

•    พัฒนาเอกสารเพิ่มเติมที่เหมาะสมในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลการฝึกอบรม

•    ประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่จะถูกบันทึก

•    เก็บข้อมูลอิสระเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งการเพิ่มหัวข้อใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลบนพื้นฐานของการฝึกอบรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน

•    รักษาและการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมส่วนบุคคล/ข้อมูลอิสระของผลลัพธ์การฝึกอบรม รวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและสถานที่ทำงาน

•    สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ

-    เปรียบเทียบข้อมูลการฝึกอบรม อาจครอบคลุม

•    เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึก โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

•    ประเมินเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่บันทึก โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

•    ระบุความข้อแตกต่าง ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่บันทึกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

•    ตรวจสอบข้อแตกต่าง รวมทั้งหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

•    กำหนดว่าข้อมูลเพิ่มเติมจำเป็นต้องดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาการบันทึกและ/หรือเอกสารใหม่หรือไม่

-    แก้ไขขั้นตอนการเก็บข้อมูล อาจครอบคลุม

•    ประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และระบุข้อแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการ และ/หรือการใช้เอกสารประกอบ

•    พัฒนากระบวนการและ/หรือเอกสารประกอบที่จำเป็น

•    ทดลองใช้กระบวนการและ/หรือเอกสารประกอบ

•    อธิบายกระบวนการรายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและ/หรือเอกสารประกอบ

•    รวมกระบวนการและ/หรือเอกสารประกอบ เข้าไปในขั้นตอนการเก็บข้อมูลมาตรฐาน

-    ประเมินผลการฝึกอบรม เปรียบเทียบกับความจำเป็นขององค์กร อาจครอบคลุม

•    สร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลที่เก็บถูกส่งต่อตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

•    จัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำเสนอของข้อมูล ก่อนการประเมินผล  รวมทั้ง การให้กำลังใจของผู้เข้าร่วมเพื่อระบุสถานการณ์ที่ผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการข้อมูลและการตีความผลลัพธ์

•    เชิญชวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประทับใจของผลการฝึกอบรม

•    เปรียบเทียบข้อมูลจริงกับผลลัพธ์ที่ถูกระบุไว้

•    ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมิน

•    ทำการประเมินผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

•    สอบถามข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือข้อสงสัยที่ปรากฎ

•    จัดการข้อมูล รวมทั้ง การแปลข้อมูล การใช้อัตราส่วน การคำนวณเปอร์เซ็นต์ กำหนดข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณและจัดการ

•    มีส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องในการคำนวณและความคิดเห็นที่เกิดขึ้น

-    ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของของผู้อบรมและผู้ประเมิน อาจครอบคลุม

•    ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมินแต่ละคน

•    พูดคุยกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้สมัคร

•    เชิญชวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้สมัครแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ฝึกอบรม

•    สนับสนุนให้ผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมินสะท้อนผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง

•    ทบทวนจำนวนและประสบการณ์ของผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน

•    พิจารณาการมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกของผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน

•    ติดตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงภายใน

-    ตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมและการจัดประเมิน อาจครอบคลุม 

•    ประเมินภาระทางการเงินกับการฝึกอบรมและการประเมิน รวมทั้ง การจัดสรรทั้งภายในและภายนอก

•    ประเมินจำนวนผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน ที่จะปฏิบัติงานตามความต้องการขององค์กร

•    ประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในการฝึกอบรมและการประเมินผล รวมทั้ง ห้อง อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ 

•    ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้ง เอกสารประกอบคำ สมุดงาน วิดีโอ คู่มือ ฯลฯ

•    ประเมินความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมและการประเมิน ที่ทำโดยพนักงานอื่นๆ ภายในองค์กร รวมทั้ง เนื้อหาการฝึกอบรม ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายสนับสนุน ความตั้งใจของผู้บังคับบัญชาในการอนุญาตให้พนักงานเข้าฝึกอบรม ขอบเขตการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Training) โดยให้โอกาสในการฝึกฝน การให้คำปรึกษา และการสอนงาน

•    ประเมินปัจจัยด้านเวลาที่ส่งผลกระทบจากการฝึกอบรมและการประเมิน รวมทั้ง ช่วงเวลาในการฝึกอบรมและประเมินผล ผลกระทบของการฝึกอบรมและประเมินต่องบประมาณด้านแรงงาน ในการหาแรงงานทดแทน ผลกระทบในการเพิ่มระดับค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่ผ่านการรับรองสมรรถนะ

-    กำหนดข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ในอนาคต สำหรับการฝึกอบรมและประเมินผล อาจครอบคลุม 

•    อธิบายสถานการณ์ที่สามารถใช้ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดฝึกอบรมและการประเมิน

•    กำหนดบทเรียน จากการฝึกอบรมและการประเมินที่ผ่านมา รวมทั้ง บทเรียนด้านบวก และด้านลบ

-    ระบุผลด้านบวกและด้านลบ อาจครอบคลุม 

•    บอกจำนวนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและ/หรือเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในระบบและกระบวนการฝึกอบรมและการประเมิน รวมทั้งคำอธิบายของเหตุผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

•    บอกจำนวนผลลัพธ์ที่ล้มเหลวจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในระบบและกระบวนการฝึกอบรมและการประเมิน รวมทั้งคำอธิบายของเหตุผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

-    รายงานอย่างเป็นทางการ อาจครอบคลุม

•    การระบุผลการฝึกอบรมและการประเมินที่จะถูกตรวจสอบ รวมทั้งผลการฝึกอบรมและการประเมินผล ก่อนการจัดฝึกอบรม

•    ตัวอย่างของข้อมูลที่บันทึก

•    ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง

•    ตารางและแผนภูมิ

•    บันทึกและคำอธิบายทเพิ่มเติม

•    ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์

•    คำแนะนำ

-    คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลง อาจเกี่ยวข้องกับ

•    การดำเนินการต่อ การขยายขอบเขต หรือระงับการฝึกอบรมและ/หรือการประเมิน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง

•    การเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน

•    การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใช้ในการฝึกอบรม

•    การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและเครื่องมือการประเมิน

•    การเปลี่ยนแปลงสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการฝึกอบรม

•    การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการฝึกอบรม

•    การเปลี่ยนแปลงด้านเงินทุน

•    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน

•    การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร

•    การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเวลาที่จะอนุญาตและ/หรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและประเมินผล

•    การเตรียมคำชี้แจงสำหรับคำแนะนำทั้งหมด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ