หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-197ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบด้วยวาจา การโต้ตอบด้วยการเขียนแบบง่ายๆ การโต้ตอบได้ทันทีทันใด และการปฏิบัติตามขั้นตอน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

  • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

  • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  • 5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว 

  • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ

     


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.10.110.01 โต้ตอบด้วยวาจา 1.1 การตอบโต้กันเองภายในสถานที่ทำงาน 3.10.110.01.01
3.10.110.01 โต้ตอบด้วยวาจา 1.2 ใช้ภาษากายที่เหมาะสมในการบ่งบอกถึงความเข้าใจ 3.10.110.01.02
3.10.110.01 โต้ตอบด้วยวาจา 1.3 ถามคำถามเพื่อยืนยันความเข้าใจ 3.10.110.01.03
3.10.110.02 โต้ตอบด้วยการเขียนแบบง่าย ๆ 2.1 ทำความเข้าใจของคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3.10.110.02.01
3.10.110.02 โต้ตอบด้วยการเขียนแบบง่าย ๆ 2.2 วิเคระห์ความต้องการให้กระจ่างหรือการถามซ้ำ 3.10.110.02.02
3.10.110.02 โต้ตอบด้วยการเขียนแบบง่าย ๆ 2.3 ทำแผนภาพเพื่อยืนยันความเข้าใจ 3.10.110.02.03
3.10.110.03 โต้ตอบได้ทันทีทันใด 3.1 จับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ 3.10.110.03.01
3.10.110.03 โต้ตอบได้ทันทีทันใด 3.2 หาวิธีการในการตอบโต้ หรือการแก้ปัญหา 3.10.110.03.02
3.10.110.03 โต้ตอบได้ทันทีทันใด 3.3 ทำความเข้าใจต่อคำสั่ง 3.10.110.03.03
3.10.110.04 ปฏิบัติตามขั้นตอน 4.1 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงการตอบโต้ด้วยภาษาอังกฤษในงานของตน 3.10.110.04.01
3.10.110.04 ปฏิบัติตามขั้นตอน 4.2 อธิบายข้อยกเว้นขั้นตอนตามปกติ 3.10.110.04.02
3.10.110.04 ปฏิบัติตามขั้นตอน 4.3 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 3.10.110.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    ทักษะและความสามารถในการยืนยันความเข้าใจคำสั่งภาษาอังกฤษด้วยวาจา

-    ทักษะและความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคำแนะนำด้วยภาษาอังกฤษ

-    ทักษะและความสามารถในการดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

-    ทักษะและความสามารถในการถามคำถามภาษาอังกฤษ

-    ทักษะและความสามารถในการถามคำถามเพื่อชี้แจงชุดคำสั่ง

-    ทักษะและความสามารถในการระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

-    ทักษะและความสามารถในการที่จะนำเสนอทางเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคได้

-    ทักษะและความสามารถในการอธิบายขั้นตอนการทำงานประจำ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการยืนยันความเข้าใจคำสั่งภาษาอังกฤษด้วยวาจา การดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด การถามคำถามภาษาอังกฤษ การถามคำถามเพื่อชี้แจงชุดคำสั่ง การระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การอธิบายขั้นตอนการทำงานประจำ(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ไม่มี(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    ชุดคำสั่งที่ได้รับในที่ทำงานอาจรวมถึง

•    การอธิบายลำดับของสิ่งที่จะต้องทำ

•    พื้นที่สำหรับการเก็บสิ่งของ

•    ระยะเวลาในการใช้สิ่งของ

•    นโยบายและคำแนะนำขั้นตอน 

•    การให้คำแนะนำแบบฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติตามปัญหาที่ได้รับ หรือตามคำสั่ง

-    ภาษากายที่เหมาะสมเพื่อแสดงความเข้าใจอาจรวมถึง

•    การพยักหน้า หรือพยักหัว

•    การหยิบอุปกรณ์หรือภาชนะที่จะใช้งานได้ถูกต้อง

-    วิธีที่จะถามคำถามเพื่อยืนยันความเข้าใจอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด เช่น

•    “So I print out the address labels first, then what do I do?”

•    “Should I send the brochures to all the travel agents listed here?”

•    “So you want me to store the fruit in the fridge. Is that right?”

-    วิธีการที่จะยืนยันความเข้าใจอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ยกตัวอย่างมานี้

•    “Yes, I can do that”

•    “Okay, I’ll do that straight away”

•    “Fine, I understand. I’ll have that ready for you by tomorrow afternoon”

•    “Sure, I’ll start on that now”

•    giving a ‘closed’ statement in response to a question e.g. “Yes” or “No”

-    ชุดคำสั่งที่ไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจนอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ยกตัวอย่างมานี้

•    “If …. happens, then you should …..”

•    “If that doesn’t work ….. try ……”

•    “When ….. happens, then you must ……”

-    อภิปรายถึงวิธีทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานปกติอาจรวมถึง

•    ใช้เครื่องหมายลำดับ เช่น ครั้งแรก แล้ว

•    การใช้คำวิเศษณ์ เช่น มักจะ บางครั้ง มักจะ เป็นครั้งคราว

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ