หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-194ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการอ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมการ การอ่านและแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับงานประจำ ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ต่างๆ และการรับและตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • 5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 

 • 4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

 • 7412 (ISCO-88:TH) พ่อครัวขนมปังอบ 

 • 5123 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 • 1229 (ISCO-88:TH) สำรองบัตรโดยสาร 

 • 3414 (ISCO-88:TH) ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว

   


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.01.013.01 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 1.1 อ่านและตีความข้อกำหนดของงานจากลูกค้าภายในและภายนอก 3.01.013.01.01
3.01.013.01 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 1.2 อ่านและแปลความหมายของขั้นตอนต่างๆ 3.01.013.01.02
3.01.013.01 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 1.3 อ่านและแปลความหมายคำสั่งพื้นฐานและ/หรือแผนภาพ 3.01.013.01.03
3.01.013.01 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 1.4 อ่านและแปลความหมายของคำสั่งในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของงาน 3.01.013.01.04
3.01.013.02 อ่านและแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับงานประจำ ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 2.1 ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/เอกสารเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามความต้องการขององค์กร 3.01.013.02.01
3.01.013.02 อ่านและแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับงานประจำ ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 2.2 ระบุวัตถุประสงค์ของคำสั่ง คำชี้แนะ และ/หรือแผนภาพสำหรับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 3.01.013.02.02
3.01.013.02 อ่านและแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับงานประจำ ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 2.3 ถามคำถามจากผู้รู้เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือเพื่อสร้างความเข้าใจ 3.01.013.02.03
3.01.013.02 อ่านและแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับงานประจำ ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 2.4 อ่านและตีความรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากคำสั่งทิศทาง และ/หรือแผนภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับงานใดงานหนึ่ง 3.01.013.02.04
3.01.013.03 รับและตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐาน 3.1 รับทราบ ทำความเข้าใจ และประเมินข้อกำหนดของคำสั่งและ/หรือคำชี้แนะที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางขององค์กร 3.01.013.03.01
3.01.013.03 รับและตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐาน 3.2 ถามคำถามและยืนยันคำสั่งของงานที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่จำเป็น 3.01.013.03.02
3.01.013.03 รับและตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐาน 3.3 ทำงานตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.01.013.03.03
3.01.013.03 รับและตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐาน 3.4 ขอรับคำติชมหรือข้อชี้แนะภายหลังการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 3.01.013.03.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    สามารถบอก/ระบุถึงข้อมูล อธิบายและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 

-    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่มีใช้ในสถานที่ทำงาน 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่งานประจำ กระบวนการทำงาน เหตุการณ์หรือทักษะต่าง ๆ (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 

-    แสดงความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่มีใช้ในสถานที่ทำงาน (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด
 • ข้อกำหนดของงาน (Job Specification) รวมถึง

  • ผลลัพธ์หรือผลงาน

  • หน้าที่

  • สายการบังคับบัญชา • ลูกค้าภายในองค์กรรวมถึง

  • เพื่อนร่วมงานจากแผนกอื่น ๆ

  • สมาชิกในกลุ่ม

  • หัวหน้างานและผู้จัดการ • ลูกค้าภายนอกองค์กรวมถึง

  • คู่ค้า

  • ลูกค้า • ขั้นตอน รวมถึง

  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ไฟไหม้ และอุบัติเหตุ

  • ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

  • ขั้นตอนการใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

  • การใช้ยานยนต์

  • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

  • ขั้นตอนการทำงานและคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำงาน • คำสั่ง คำชี้แนะและแผนภาพ รวมถึง

  • คำสั่งเกี่ยวกับการทำงาน

  • คำชี้แนะในการใช้อุปกรณ์ให้ปลอดภัย

  • คำชี้แนะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

  • นโยบายและขั้นตอน

  • คู่มือ • คำสั่งเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึง

  • วิธีการทำงาน

  • วิธีการและขั้นตอน

  • อุปกรณ์

  • นโยบายและขั้นตอน

  • คู่มือ • ข้อมูลและเอกสารรวมถึง

  • ขั้นตอนในสถานที่ทำงาน รายการที่ต้องทำ (Check-list) และคำสั่ง

  • รหัสสินค้าและบาร์โค้ด

  • บัญชีแสดงรายละเอียดสินค้า บาร์โค้ด รหัสตู้บรรจุสินค้า

  • ข้อกำหนดของผู้ผลิต

  • นโยบายในสถานที่ทำงาน

  • คำสั่งของคู่ค้าและลูกค้า

  • ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

  • เกณฑ์ปฏิบัติ (Code of Practice) คู่มือมาตรฐาน และข้อกำหนดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

  • กฎระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รางวัล ข้อตกลงในการต่อรองราคา ข้อตกลงอื่น ๆ ของอุตสาหกรรม

  • มาตรฐานและข้อกำหนดของใบอนุญาต

  • ขั้นตอนการประกันคุณภาพ

  • ขั้นตอนวิธีการสำหรับเหตุฉุกเฉิน • บุคคลที่เหมาะสมรวมถึง

  • หัวหน้าและผู้จัดการ

  • เพื่อนร่วมงาน

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • บุคคลสาธารณะ

  • ลูกค้า • คำสั่งและข้อชี้แนะ รวมถึง

  • จดหมาย

  • บันทึก

  • โทรสาร

  • จดหมายอีเล็คทรอนิค

  • ใบเรียกเก็บเงินและใบสั่งซื้อ

  • นโยบายและขั้นตอน

  • คู่มือ • งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) รวมถึง

  • คำสั่งจากลูกค้า ห้วหน้างาน ผู้จัดการและฝ่ายบริหาร

  • วัตถุประสงค์ของงานที่มอบหมายและกำหนดเวลา

  • กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน

  • การรายงานและข้อกำหนดด้านเอกสาร

  • ความต้องการในอุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยส่วนบุคคล • คำติชมหรือข้อชี้แนะ หมายรวมถึง การรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดย

  • ความคิดเห็นที่เป็นทางการ อาจอยู่ในรูปแบบของ

   • การประเมินแบบ 360 องศา

   • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

   • การประเมินของกลุ่ม

   • การตรวจทานการปฏิบัติงาน  • ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง

   • การสอบสวนเหตุการณ์สำคัญ/อุบัติเหตุ

   • การซักถามความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

   • โอกาสในการพูดคุยกับลูกค้า

   • การโค้ชและการสอน        

   • ค้นหาความคิดเห็นจากผู้อื่น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ