หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-204ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

4222 (ISCO-88:TH) พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม

 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.04.141.01 เลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน 1.1 ระบุและเลือกใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมายและข้อกำหนดขององค์กร 3.04.141.01.01
3.04.141.01 เลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน 1.2 ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 3.04.141.01.02
3.04.141.01 เลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน 1.3 บ่งชี้ แก้ไขหรือเปลี่ยนแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ชำรุดเสียหาย 3.04.141.01.03
3.04.141.01 เลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน 1.4 ระบุและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความต้องการการฝึกอบรม (จัดตารางฝึกอบรม) 3.04.141.01.04
3.04.141.02 ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 2.1 เลือก ใช้ และรักษาชุดนิรภัยที่เหมาะสม 3.04.141.02.01
3.04.141.02 ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 2.2 ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานภายใน 3.04.141.02.02
3.04.141.02 ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 2.3 ใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอย่างปลอดภัยและภายใต้การควบคุม 3.04.141.02.03
3.04.141.02 ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 2.4 เฝ้าสังเกตอุปกรณ์ระบบเฝ้าระวัง 3.04.141.02.04
3.04.141.02 ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 2.5 ทดสอบระบบการเตือนภัยตามระเบียบ 3.04.141.02.05
3.04.141.03 บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร 3.1 ส่งคืนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.04.141.03.01
3.04.141.03 บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร 3.2 ทำความสะอาด รักษาและจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัย 3.04.141.03.02
3.04.141.03 บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร 3.3 รายงานเครื่องมือ/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ 3.04.141.03.03
3.04.141.03 บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร 3.4 จัดให้มีระบบสำรองสำหรับเครื่องมือ/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ 3.04.141.03.04
3.04.141.03 บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร 3.5 จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 3.04.141.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    เทคนิคการรักษาความปลอดภัยเพื่อดำรงรักษาความปลอดภัยสูงสุด

-    ทักษะการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการบันทึกหรือใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงในเครื่องมือดังกล่าว

-    ทักษะในการดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์/เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น และการบ่งชี้สถานการณ์ที่ต้องการการดูแลรักษาโดยหน่วยงานภายนอก

-    ทักษะในการบ่งชี้อุปกรณ์/เครื่องมือรักษาความปลอดภัยในสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ หรือไม่ทำงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนเทคนิคการต่อสู้กับอัคคีภัย

-    ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือรักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน

-    แสดงความสามารถในการเครื่องมือ/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ที่กำหนด

-    แสดงความสามารถในการตรวจตราอุปกรณ์ระบบเฝ้าระวัง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

-    แสดงความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย

-    แสดงความสามารถในการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เตือนภัยที่สมมติขึ้น  

-    แสดงความสามารถในการจัดทำเอกสาร/ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

-    พิจารณาผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หมายถึง 

•    อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสารประชาชชน (วอแดง) โทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องกระจายเสียง (โทรโช่ง) ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address System)

•    อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร

•    อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ระบบตรวจจับการบุกรุก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบสัญญาณกันขโมย (Alarm System) ระบบการควบคุมการเข้าออก (Access control)

•    เครื่องมือและชุดป้องกันสำหรับการสวมใส่ 

•    เครื่องดับเพลิง

•    ชุดปฐมพยาบาล 

-    การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง

•    งานการตรวจตรารักษาความปลอดภัย

•    งานการควบคุมฝูงชน

•    งานการให้การคุ้มกัน/รักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน

•    งานการควบคุมดูแลทางเข้า-ออก และการเข้าถึงสถานที่

•    การตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัย

•    งานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-    การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เกี่ยวข้องกับ

•    การตรวจสอบสมุดบันทึก/ปูม (Log Book) หรือทะเบียนการซ่อมบำรุง

•    การอ่านทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน

•    การทำความสะอาด การปรับแต่ง หรือการซ่อมแซมเบื้องต้น

•    การดูแลรักษายานพาหนะเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบระดับน้ำมัน น้ำมันเครื่อง ระดับน้ำ แรงดันลมยาง

•    การบ่งชี้และการจำแนกอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่ต้องการการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแทน 

-    อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับการสวมใส่ อาจหมายถึง

•    เสื้อเกราะป้องกันส่วนบุคคล

•    เกราะกำบัง/โล่

•    หน้ากาก หรือกระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) 

•    รองเท้านิรภัย

•    เครื่องป้องกันศรีษะ

•    แว่นตานิรภัย 

•    สนับเข่า

•    ถุงมือ

-    เฝ้าสังเกตอุปกรณ์ระบบเฝ้าระวัง หมายถึง

•    การตั้งค่าเครื่องมือตามแนวทางที่ผู้ผลิตกำหนด

•    การตั้งตารางการทำงาน ช่วงระยะเวลาการเฝ้าระวัง

•    ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังตามกำหนดการ/ตารางเวลาที่ได้รับมอบหมาย 

•    การจัดทำบันทึกหลักฐานการเฝ้าระวัง

-    การทดสอบระบบการเตือนภัย หมายถึง

•    ทดสอบตามกำหนดการ/ระเบียบ/ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•    ขอความร่วมมือ/รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่จำเป็นต้องระบุความผิดพลาดหรือการทำงานที่ไม่ปกติของระบบเตือนภัย

•    จัดทำหลักฐานบันทึกการทดสอบ

-    การรายงานผลการดำเนินการอุปกรณ์ หมายถึง 

•    การรายงานเมื่อระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ

•    การรายงานกรณีที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อดำเนินการแก้ไข

•    การจัดทำบันทึกการขัดข้องให้ผู้บริหารรับทราบในกรณีที่การรายงานผลการดำเนินการอุปกรณ์ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด

•    การจัดทำบันทึกการเสียหายให้ผู้บริหารรับทราบในกรณีที่ความเสียหายยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ