Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
1
2
3
อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
4
5
6
ทำงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
7
8
9
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
10
11
ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
12
13
14
15
ให้บริการงานแม่บ้านแก่ลูกค้า
16
17
18
ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
19
20
21
22
23
24
25
ทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า
26
27
28
29
30
31
32
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานแผนกซักรีด
33
34
35
36
37
จัดการห้องผ้า (Linen Room)
38
39
40
41
ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
42
43
44
45
ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
46
47
48
สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
49
50
51
52
53
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
54
55
56
57
58

ยินดีต้อนรับ