หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการห้องผ้า (Linen Room)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-202ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการห้องผ้า (Linen Room)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการห้องผ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมผ้าประจำวัน การควบคุมเครื่องแบบพนักงาน การควบคุมสต็อกผ้า และการดำเนินงานเอกสารของห้องผ้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.1 นับจำนวนผ้าสกปรกทั้งหมดที่ส่งไปยังแผนกซักรีด 3.03.136.01.01
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.2 นับจำนวนผ้าสะอาดทั้งหมดที่ได้รับคืนมาจากแผนกซักรีด 3.03.136.01.02
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.3 ตรวจสอบและคัดแยกผ้าที่ชำรุดหรือมีรอยเปื้อน 3.03.136.01.03
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.4 จัดเก็บผ้าแยกประเภทตามสถานที่การใช้ขนาดของโต๊ะหรือขนาดของผ้า 3.03.136.01.04
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.5 ซ่อมแซมผ้าชำรุด 3.03.136.01.05
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.6 จ่ายผ้าและเติมผ้าให้ครบตามจำนวนในห้องเก็บผ้าแต่ละชั้น 3.03.136.01.06
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.7 ตรวจสอบผ้าตกค้างในสถานที่ต่าง ๆเช่น ปล่องส่งผ้า รถเข็นผ้า 3.03.136.01.07
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.8 ป้องกันการใช้ผ้าในทางที่ไม่สมควรหรือไม่ถูกวิธี 3.03.136.01.08
3.03.136.01 ควบคุมผ้าประจำวัน 1.9 ประสานงานกับแผนกซักรีดอย่างใกล้ชิด 3.03.136.01.09
3.03.136.02 ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 2.1 นับจำนวนเครื่องแบบพนักงานที่ส่งไปยังแผนกซักรีด 3.03.136.02.01
3.03.136.02 ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 2.2 นับจำนวนเครื่องแบบพนักงานที่ได้รับคืนมาจากแผนกซักรีด 3.03.136.02.02
3.03.136.02 ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 2.3 ซ่อมแซมเครื่องแบบพนักงาน 3.03.136.02.03
3.03.136.02 ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 2.4 เบิกจ่ายเครื่องแบบพนักงาน 3.03.136.02.04
3.03.136.03 ควบคุมสต็อกผ้า 3.1 ตั้งมาตรฐานคุณสมบัติของผ้าเพื่อการจัดซื้อ 3.03.136.03.01
3.03.136.03 ควบคุมสต็อกผ้า 3.2 ตรวจนับจำนวนผ้าที่มีใช้และประเมินความเพียงพอของผ้า 3.03.136.03.02
3.03.136.03 ควบคุมสต็อกผ้า 3.3 คำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าที่มาทดแทนผ้าชำรุดและผ้าสูญหาย 3.03.136.03.03
3.03.136.03 ควบคุมสต็อกผ้า 3.4 ตรวจเช็คสต็อกผ้าประจำปี 3.03.136.03.04
3.03.136.04 ดำเนินงานเอกสารของห้องผ้า 4.1 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับห้องผ้าสำหรับใช้ภายใน 3.03.136.04.01
3.03.136.04 ดำเนินงานเอกสารของห้องผ้า 4.2 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับห้องผ้าสำหรับใช้ภายนอก 3.03.136.04.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    เทคนิคการจัดการผ้าลินินและการบำรุงรักษา (Linen Management and Conservation) ตั้งแต่การทำความสะอาดผ้าลินิน (House Linen Laundry) การคัดเลือกผ้าเปื้อน ขบวนการซัก ขบวนการอบและรีดผ้า การจัดเก็บผ้าที่ซักรีดแล้ว การจ่ายผ้าลินิน และการดำเนินการกับผ้าชำรุด

-    ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารงาน การวางแผน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และการเจรจาต่อรอง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการเปลี่ยนแทนผ้าลินินในห้องพัก การให้บริการซักรีด และการบริหารงานห้องผ้า

-    ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้า การตรวจเช็คสต็อกผ้าประจำปี การตั้งมาตรฐานคุณสมบัติของผ้าเพื่อการจัดซื้อ และการใช้ผ้าอย่างถูกวิธี

-    ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในระหว่างทำงาน อาทิเช่น การรักษาความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ทำงาน การใช้เคมีต่างๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และเครื่องป้องกันอันตรายจากสารเคมี (Personal Protective Equipment)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    แสดงความสามารถในการจัดการและบำรุงรักษาผ้าลินิน ตั้งแต่การทำความสะอาดผ้าลินิน การคัดเลือกผ้าเปื้อน การซัก การอบและรีดผ้า การจัดเก็บผ้าที่ซักรีดแล้ว การจ่ายผ้าลินิน และการดำเนินการกับผ้าชำรุด

-    แสดงความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการห้องผ้าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการเปลี่ยนแทนผ้าลินินในห้องพัก การให้บริการซักรีด และการบริหารงานห้องผ้า

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้า การตรวจเช็คสต็อกผ้าประจำปี การตั้งมาตรฐานคุณสมบัติของผ้าเพื่อการจัดซื้อ และการใช้ผ้าอย่างถูกวิธี

-    แสดงความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในระหว่างทำงาน อาทิเช่น การรักษาความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ทำงาน การใช้เคมีต่างๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และเครื่องป้องกันอันตรายจากสารเคมี (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร(ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ตั้งโจทย์ปัญหาและประเมินทักษะการแก้ปัญหา

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    การนับจำนวนผ้าสกปรกทั้งหมดที่ส่งไปยังแผนกซักรีด หมายถึง

•    การนับจำนวนผ้าที่ห้องผ้าได้รับ โดยเป็นผ้าสกปรกที่ถูกส่งมาจากส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดในโรงแรม

•    การนับจำนวนผ้าเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าผ้ามีเพียงพอกับการใช้งาน หรือไม่มีการเก็บผ้าค้างเป็นจำนวนที่มากเกินไป

-    การนับจำนวนผ้าสะอาดทั้งหมดที่ได้รับคืนมาจากแผนกซักรีด หมายถึง

•    การนับจำนวนผ้าที่ห้องผ้าได้รับ โดยเป็นผ้าสะอาดที่ส่งมาจากห้องซักรีดของโรงแรม และ/หรือผ้าสะอาดจากผู้รับจ้างซักรีดจากภายนอก

•    การนับจำนวนผ้าเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าผ้ามีเพียงพอกับการใช้งาน หรือไม่มีการเก็บผ้าค้างเป็นจำนวนที่มากเกินไป

-    การตรวจสอบและคัดแยกผ้าที่ชำรุดหรือมีรอยเปื้อน หมายถึง

•    การคัดแยกผ้าที่เปื้อนคราบเลือด ไขมัน และเศษอาหารเพื่อจะได้ใช้น้ำยากำจัดคราบสกปรกออกจากผ้าก่อนนำไปซัก

•    การคัดแยกผ้าที่ชำรุดหรือมีรอยเปื้อนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำงานของแผนกซักรีด และไม่ทำให้ผ้าชำรุดก่อนเวลาสมควร

•    การตรวจพบผ้าชำรุดควรแยกออกเป็นผ้าที่ใช้ไม่ได้ และนำไปดัดแปลงการใช้สำหรับกรณีอื่น  

-    การจัดเก็บผ้า หมายถึง 

•    การจัดเก็บผ้าโดยแยกประเภทตามสถานที่การใช้ ขนาดของโต๊ะหรือขนาดของผ้า

•    ผ้าที่จัดเก็บในห้องผ้าควรเป็นผ้าสะอาดที่ไม่มีรอยชำรุด และปราศจากความสกปรก มีรอยพับผ้าที่ถูกต้อง และเป็นผ้าของโรงแรม

•    ผ้าที่ใช้นาน ๆ ครั้ง หรือผ้าที่เก็บเป็นผ้าสำรอง  ควรมีผ้าสะอาดคลุมกันเปื้อนเมื่อจะจัดเก็บ

•    การจัดเก็บผ้าที่ทำให้ผ้าทุกชิ้นได้มีโอกาสถูกนำไปใช้อย่างหมุนเวียน

•    การจัดเก็บผ้าควรจัดเก็บให้ง่ายต่อการตรวจนับ

-    การจ่ายผ้า หมายถึง

•    การจ่ายผ้าแยกตามชั้น - จำนวนผ้าที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันตามจำนวนห้องที่ต้องทำความสะอาดในแต่ละชั้น

•    การจ่ายผ้าแยกตามส่วนงานให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

-    การซ่อมแซมผ้าชำรุด หมายถึง

•    การซ่อมแซมผ้าด้วยมือ หรือเครื่องจักร 

•    การซ่อมแซมก่อนการซัก หรือการซ่อมแซมหลังการซัก

•    การพิจารณาผ้าที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร

-    การเติมผ้าให้ครบตามจำนวนในห้องเก็บผ้าแต่ละชั้น หมายถึง

•    การเติมจำนวนผ้าให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ (Par) ในทุก ๆ วัน 

•    การจัดเก็บผ้าในห้องเก็บผ้าที่สามารถปิดล็อคได้ 

•    การจัดเก็บผ้าในห้องที่มีชั้นเก็บผ้าที่สะอาดและมีจำนวนชั้นเก็บผ้าที่เพียงพอ

•    ผ้าในห้องเก็บผ้าแต่ละชั้นจะต้องถูกนำไปใช้หมุนเวียนอย่างเหมาะสม ไม่มีการเก็บจนกระทั่งฝุ่นจับ

-    การตรวจสอบผ้าตกค้าง หมายถึง 

•    การตรวจสอบผ้าตกค้างในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปล่องส่งผ้า รถเข็นผ้า

•    การตรววจสอบทั้งผ้าที่ใช้แล้วและผ้าสะอาด

-    การใช้ผ้าในทางที่ไม่สมควรหรือไม่ถูกวิธี หมายถึง

•    การใช้ผ้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์

•    การใช้ผ้าผิดประเภทเกิดขึ้นได้กับตัวพนักงานเอง และลูกค้าที่เข้าพัก เช่น พนักงานใช้ผ้าเช็ดตัวไปเช็ดฝุ่นทำให้เกิดคราบฝังแน่น 

•    การใช้สีหรือสัญลักษณ์เพื่อให้ทราบได้ทันทีว่าการใช้ผ้าถูกต้องหรือไม่ 

-    การประสานงานกับแผนกซักรีดอย่างใกล้ชิด หมายถึง

•    การปรับแผนการทำงานตามความต้องการใช้ผ้าของโรงแรม

•    การเร่งหรือชะลอการการซักผ้าสำหรับห้องพัก 

•    การเร่งหรือชะลอผ้าสำหรับการจัดเลี้ยง

-    การนับจำนวนเครื่องแบบพนักงานที่ส่งไปยังแผนกซักรีด หมายถึง

•    การนับจำนวนเครื่องแบบที่ห้องผ้าได้รับ โดยแยกเป็นเครื่องแบบของพนักงานแต่ละคน และพนักงานทั้งหมดในโรงแรม

•    การนับจำนวนเครื่องแบบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีเครื่องแบบใช้งานตามจำนวนที่องค์กรกำหนด 

-    การซ่อมแซมเครื่องแบบพนักงาน หมายถึง

•    การซ่อมแซมเครื่องแบบพนักงานด้วยมือ หรือเครื่องจักร 

•    การซ่อมแซมเครื่องแบบก่อนการซัก หรือการซ่อมแซมหลังการซัก

-    การเบิกจ่ายเครื่องแบบพนักงาน หมายถึง

•    การเบิกจ่ายแยกพนักงานรายบุคคล

•    การเบิกจ่ายเครื่องแบบพนักงาน ควรคำนึงถึงขนาดหรือไซส์ของเครื่องแบบด้วย

-    มาตรฐานคุณสมบัติของผ้าเพื่อการจัดซื้อ หมายถึง 

•    มาตรฐานผ้าที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผ้าลินินที่ใช้ในห้องพัก ผ้าลินินที่ใช้ในห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าที่ใช้ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

•    มาตรฐานแยกตามขนาด และ/หรือน้ำหนัก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

-    การตรวจนับจำนวนผ้าที่มีใช้และประเมินความเพียงพอของผ้า หมายถึง

•    การประเมินความเพียงพอผ้าสำหรับการใช้งานทั้งในช่วงเวลาการทำงานปกติ และช่วงเวลาเทศกาล

•    การประเมินความเพียงพอของผ้า จำเป็นต้องคาดการณ์จำนวนผ้าที่ต้องการใช้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายขององค์กร โดยเฉพาะนโยบายการเปลี่ยนแทนผ้าลินินในห้องพัก ความสามารถของแผนกซักรีด และจำนวนผ้าที่ต้องสำรอง

•    การประเมินความเพียงพอของผ้าในกรณีที่ใช้บริการซักรีดผ้าลินินจากหน่วยงานภายนอกจำเป็นต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการส่งมอบผ้าสะอาด (Lead Time) มาถึงองค์กรประกอบการพิจารณาด้วย 

-    การตรวจเช็คสต็อกผ้าประจำปี หมายถึง

•    การตรวจนับเพื่อแสดงจำนวนและชนิดของผ้า ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

•    การตรวจนับเพื่อแสดงจำนวนผ้าที่มีอยู่

•    การตรวจนับเพื่อบ่งชี้/แสดงจำนวนผ้าที่หายไป

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ