หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-HOH-1-200ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์และรถเข็นแม่บ้าน การเข้าไปยังห้องพักแขก การจัดเตียง การทำความสะอาดและสะสางห้องพัก การทำความสะอาดและจัดเก็บรถเข็นแม่บ้าน ตลอดจนการลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

5121 (ISCO-88:TH) แม่บ้านในโรงแรม 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3.03.134.01 จัดเตรียมอุปกรณ์และรถเข็นแม่บ้าน 1.1 คัดเลือกและจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 3.03.134.01.01
3.03.134.01 จัดเตรียมอุปกรณ์และรถเข็นแม่บ้าน 1.2 สั่งและหรือจัดเตรียมของใช้สิ้นเปลืองให้เพียงพอ 3.03.134.01.02
3.03.134.01 จัดเตรียมอุปกรณ์และรถเข็นแม่บ้าน 1.3 บรรจุจัดเตรียมรถเข็นอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย 3.03.134.01.03
3.03.134.02 เข้าไปยังห้องพัก 2.1 ระบุห้องที่ต้องการให้ทำความสะอาดจากข้อมูลที่ได้รับ 3.03.134.02.01
3.03.134.02 เข้าไปยังห้องพัก 2.2 เข้าไปยังห้องพักแขกโดยคำนึงถึงระเบียบรักษาความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้า 3.03.134.02.02
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.1 กวาดพื้นและขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้น 3.03.134.03.01
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.2 เทถังขยะ 3.03.134.03.02
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.3 ตรวจสอบหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดที่ชำรุด 3.03.134.03.03
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.4 เติมกล่องกระดาษ สบู่ แชมพูให้เต็มและเช็คทำความสะอาด 3.03.134.03.04
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.5 ทำความสะอาดรอยเปื้อนตามผนัง และประตู 3.03.134.03.05
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.6 เช็ดกระจก 3.03.134.03.06
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.7 ทำความสะอาดอ่างล้างมือ โถชักโครกอ่างอาบน้ำ 3.03.134.03.07
3.03.134.03 ทำความสะอาดห้องน้ำ 3.8 เช็ดพื้น 3.03.134.03.08
3.03.134.04 ทำเตียง 4.1 ถอดผ้าปูเตียง ที่นอน ชุดเครื่องนอน หมอนเพื่อตรวจสอบรอยเปื้อนและความเสียหาย 3.03.134.04.01
3.03.134.04 ทำเตียง 4.2 กำจัดรอยเปื้อนตามแนวทางที่กำหนด 3.03.134.04.02
3.03.134.04 ทำเตียง 4.3 เปลี่ยนชุดเครื่องนอนตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนด 3.03.134.04.03
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.1 ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าตามลำดับขั้นตอนและพยายามให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด 3.03.134.05.01
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.2 ทำความสะอาดและตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องใช้ในห้องพัก ตามขั้นตอนและข้อกำหนดด้านสุขอนามัย 3.03.134.05.02
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.3 จัดวางสิ่งของทั้งหมดตามมาตรฐานที่กำหนด 3.03.134.05.03
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.4 ตรวจสอบ เติมหรือเปลี่ยนแทนของใช้สิ้นเปลืองตามมาตรฐานที่กำหนด 3.03.134.05.04
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.5 ตรวจสอบร่องรอยการรบกวนของแมลงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม 3.03.134.05.05
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.6 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องพักและรายงานตามขั้นตอน 3.03.134.05.06
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.7 บันทึกรายการสิ่งของเสียหายตามแนวปฏิบัติของโรงแรม 3.03.134.05.07
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.8 รายงานสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัยตามขั้นตอนของโรงแรม 3.03.134.05.08
3.03.134.05 ทำความสะอาดและสะสางห้องพัก 5.9 รวบรวมสิ่งของที่ลูกค้าลืมทิ้งไว้ นำไปจัดเก็บในสถานที่ที่กำหนดตามแนวปฏิบัติของโรงแรม 3.03.134.05.09
3.03.134.06 ทำความสะอาดและจัดเก็บรถเข็นแม่บ้าน 6.1 ทำความสะอาดรถเข็นแม่บ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ภายหลังการใช้งานตามแนวปฏิบัติของโรงแรม 3.03.134.06.01
3.03.134.06 ทำความสะอาดและจัดเก็บรถเข็นแม่บ้าน 6.2 จัดเก็บสิ่งของทุกอย่างตามแนวทางของโรงแรม 3.03.134.06.02
3.03.134.06 ทำความสะอาดและจัดเก็บรถเข็นแม่บ้าน 6.3 เทขยะที่เก็บมาจากห้องพัก 3.03.134.06.03
3.03.134.06 ทำความสะอาดและจัดเก็บรถเข็นแม่บ้าน 6.3 ตรวจสอบ เติมหรือสั่งซื้อของใช้สิ้นเปลืองตามแนวทางของโรงแรม 3.03.134.06.04
3.03.134.07 ลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 7.1 ใช้พลังงาน น้ำและทรัพยากรอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 3.03.134.07.01
3.03.134.07 ลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 7.2 จัดการขยะ ปฏิกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 3.03.134.07.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-    เทคนิค วิธีการ และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด 

-    เทคนิค วิธีการยกของที่ถูกวิธี (การประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการยกย้ายสิ่งของ)

-    ทักษะการติดต่อสื่อสาร การใช้วาจา และภาษากาย ท่าทางที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารกับลูกค้า 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดห้องพักแขกของโรงแรม

-    หลักการทำความสะอาดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    สามารถจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้านให้พร้อมใช้งาน 

-    สามารถจัด/ทำเตียงประเภทต่าง ๆ ได้ตามข้อกำหนดของโรงแรม ตั้งแต่ การปูเเละจัดเก็บเตียง การวางเเละจัดเตรียมหมอน การเปิดเตียงเเละใช้ผ้าคลุมที่นอน การพับเเละวางผ้าเช็ดตัว การจัดเตรียมเเละวางของใช้ส่วนตัวไว้บริการเเขก การจัดเตรียมเเละการวางหนังสือของโรงเเรมเเละสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

-    สามารถทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะอาด เรียบร้อย และภายในกำหนดเวลา

-    สามารถทำความสะอาดห้องพักแขกประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะอาด เรียบร้อย และภายในกำหนดเวลา

-    สามารถทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และเติมอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นในการทำงานให้เพียงพอ

-    สามารถให้บริการงานแม่บ้านตามที่ลูกค้าร้องขอได้(ข)     หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดห้องพักแขกของโรงแรม มาตรฐานการให้บริการ การปฏิบัติต่อลูกค้าระดับ VIP นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ระเบียบการใช้อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกของโรงแรม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเติมของใช้ในห้องพักแขก ข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ข้อกำหนดด้านการแต่งกาย

-    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำความสะอาดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด (ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร (ง)    วิธีการประเมิน

-    ทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์ 

-    ทดสอบความรู้โดยทำข้อสอบข้อเขียน 

-    สังเกตการปฏิบัติงานหน้างาน 

-    มอบหมายงาน/โครงการ

-    ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานจากการจำลองสถานการณ์และ/หรือบทบาทสมมติ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

-    เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึง

•    อุปกรณ์การทำความสะอาด 

•    น้ำยา/สารเคมีสำหรับทำความสะอาด

•    เครื่องดูดฝุ่น

•    ผ้าที่ใช้ทำความสะอาด ผ้าที่ใช้ในการขัดถู

•    ม้อบถูพื้น ถังน้ำ แปรง ผ้า 

•    อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ

•    ของใช้สิ้นเปลือง รวมถึง อุปกรณ์อาบน้ำ ชุดเข็มด้าย (Sewing Kits) เครื่องเขียน ถุงส่งผ้าซัก (Laundry Bag)

•    ผ้าลินิน รวมถึง ผ้าปูเตียงทุกขนาด ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อน ปลอกผ้านวม ถุงผ้าสำหรับใส่ผ้าลินิน 

•    สื่อโฆษณาที่วางในห้องพัก

-    การบรรจุ จัดเตรียมรถเข็น หมายความรวมถึง

•    ความปลอดภัย

•    ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

•    ความครบถ้วนและพร้อมใช้งาน

-    การระบุห้องที่ต้องการให้ทำความสะอาด หมายถึง

•    การรายงานตัวและรับมอบงานที่ต้องกระทำในวันนั้น ๆ

•    รับกุญแจห้องพักที่ต้องทำความสะอาด 

•    การรับมอบงานจากหัวหน้าประจำชั้น (Floor Supervisor) 

•    ตรวจสอบสถานะห้องพักและเรียงลำดับการเข้าทำความสะอาดก่อน-หลัง (ห้องที่ร้องขอให้ทำความสะอาด ห้องที่ check-out และถูกจองแล้ว ห้องที่ check-out ห้องที่มีลูกค้าเข้าพัก) ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนห้องที่แขกเข้าพัก

-    ระเบียบรักษาความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้า หมายถึง 

•    การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

•    การปฏิบัติหน้าที่ด้วยพนักงานสองคน เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่พนักงาน 

•    การเข้าห้องพักแขกโดยที่ไม่ทำความรำคาญหรือรบกวนลูกค้า การเข้าห้องพักที่แขวนป้าย “ห้ามรบกวน” วิธีการเคาะประตู การเปิดประตู

-    การเข้าไปยังห้องพักแขก หมายถึง 

•    จอดรถเข็นแม่บ้านขวางประตูห้องเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าไปในห้อง

•    เคาะประตูห้องพักก่อนเข้า รอเวลาที่เหมาะสม เมื่อแน่ใจว่าไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักจึงไขกุญแจเปิดประตู พร้อมแขวนป้าย “ทำความสะอาด” หน้าห้อง

•    การสื่อสารกับลูกค้าในกรณีที่เข้าห้องพักแล้วพบว่า ลูกค้ากำลังพักผ่อน อยู่ในห้องน้ำ อยู่ในห้องพัก

-    การทำเตียง มีข้อควรพิจารณา คือ 

•    ระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร เช่น ระยะเวลาการเปลี่ยนผ้าห่ม เทคนิคการทำเตียง/ปูเตียง จำนวนผ้าที่ใช้ การเก็บมุมเตียง การทำเตียงสำหรับห้องที่ลูกค้ายังเข้าพักต่อ เป็นต้น

•    การเก็บรวบรวมผ้าลินินที่ใช้แล้ว 

•    ตรวจสอบรอยเปื้อนและความเสียหายต่าง ๆ 

•    ตรวจสอบผ้าคลุมฐานเตียง (Bed Skirts) และเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

-    การทำความสะอาดห้องน้ำ หมายรวมถึง

•    การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามข้อกำหนด

•    การขนย้ายผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้ว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดหน้า

•    ตรวจสอบปลั๊กไฟ ไม่มีอุปกรณ์แปลกปลอม

•    ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อผ้าม่านอาบน้ำหรือกระจกกั้นอาบน้ำ

•    ทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูกระเบื้อง อ่างอาบน้ำ ฝาผนัง ก๊อกน้ำ ที่วางสบู่ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำ  

•    ปรับระยะฝักบัวอาบน้ำ หรือตรวจสอบเพื่อให้เชื่อมั่นว่าก๊อกน้ำและฝักบัวทำงานได้ตามปกติ 

-    การทำความสะอาดและสะสางห้องพัก อาจหมายถึง

•    ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของหลอดไฟในห้องพัก

•    รูดม่านเปิด เปิดหน้าต่างห้องพัก เพื่อให้อากาศถ่ายเท และปิดม่านและหน้าต่างเมื่อออกจากห้องพัก

•    เก็บเสื้อผ้าของลูกค้าที่วางทิ้งไว้ตามที่ต่าง ๆ พับเก็บให้เรียบร้อย 

•    ทำความสะอาดแก้วน้ำดื่ม ที่เขี่ยบุหรี่ 

•    ตรวจดูทรัพย์สินของแขกและทรัพย์สินของโรงแรม

•    เช็ดฝุ่นตามเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งหัวเตียง

•    เทถังขยะ

•    ดูดฝุ่น จัดโต๊ะข้างเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง เก้าอี้รับแขก

•    ตรวจสอบการทำงานของวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น

•    ขนย้ายเครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าร้องขอเพิ่มเติมไปยังสถานที่จัดเก็บ

•    จัดทำรายงานความเสียหายหรือคำร้องขอให้ซ่อมแซมสิ่งของตามความจำเป็น

•    การตรวจความเรียบร้อย การเปิดเตียง -    สิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัย หมายถึง 

•    รอยเลือดบนสิ่งของต่าง ๆ

•    สิ่งของที่ถูกวางทิ้งไว้ในที่สาธารณะหรือทางเดิน

•    ยา หรือของใช้ส่วนตัว

•    อาวุธ

•    บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามายังพื้นที่หวงห้าม

-    สิ่งของที่ลูกค้าลืมทิ้งไว้ 

•    มักพบเห็นได้ที่เตียงนอน ลิ้นชัก ตู้และชั้นต่าง ๆ  

•    จัดทำรายงานสิ่งของที่พบตามระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร

-    การทำความสะอาดรถเข็นแม่บ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ภายหลังการใช้งาน รวมถึง

•    ตรวจสอบถุงใส่ขยะและถุงใส่ผ้าใช้แล้วถ้าสกปรกมากหรือมีราขึ้น ควรเปลี่ยนถุงใหม่หรือส่งซักให้สะอาด

•    ตรวจสอบส่วนประกอบของรถที่เป็นโลหะควรเช็ดให้ขึ้นเงา

•    ใช้ผ้าที่ไม่ใช้แล้วและสะอาดคลุมรถกันฝุ่น หลังจากเตรียมรถเสร็จ

•    หมั่นหยอดน้ำมันที่ล้อรถเสมอ

-    ใช้พลังงาน น้ำและทรัพยากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง

•    ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารธรรมชาติ ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องกลิ่น และความสะอาดในโรงแรม 

•    ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลาสติคที่ย่อยสลายได้

•    ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประหยัดพลังงาน

•    ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการรบกวนและทำลายสิ่งแวดล้อม

•    รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด

-    การจัดการขยะ ปฏิกูล หมายถึง

•    การคัดแยกขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การเก็บรวบรวม การขนย้าย 

•    การจัดการขยะมีพิษหรือของเสียมีพิษอย่างถูกต้อง

•    การสนับสนุนให้ลดปริมาณขยะ เช่น การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ