สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย
อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ