คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญการจัดทำนโยบายประกันภัยรถยนต์ที่ใช้การวิเคราะห์ผลประกอบการการรับประกันภัย สถิติ ข้อมูล และสร้างนวตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจวิธีการบริหารความเสี่ยงภัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำการวิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุน ทางด้านการรับประกันภัยลูกค้าแต่ละลักษณะภัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการรับประกันภัยรถยนต์ และสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
     o กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัยระดับ 5 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ หลังสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัยระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-DFBG-030B กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การรับประกันภัยรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ