คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิจารณารับประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหม่รายเดี่ยวและต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้ารายเดิมรายเดี่ยวได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ขององค์กร สามารถดำเนินการออกสัญญากรมธรรม์และสลักหลังแก้ไขสัญญาประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ไม่มีผลกระทบกับความเสี่ยงภัยได้ถูกต้อง รวมถึงการระบุผู้มีสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคำนวณคืนเบี้ยประกันภัยและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น โดย
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาความรู้ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาความรู้ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-DZRC-017B พิจารณารับประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหม่รายเดี่ยว
ASR-IWBD-020B ดำเนินการออกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ASR-KTKT-022B ประเมินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ลูกค้ารายเดี่ยว
ASR-DEMX-024B แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ไม่มีผลกระทบกับความเสี่ยงภัย
ASR-XAGB-026B ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ